Rodzina 500+

Rodzina 500+

Celem świadczenia wychowawczego jest częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowaniem dziecka, w tym z opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb
Czytaj dalej
Stypendia szkolne

Stypendia szkolne

POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM STYPENDIUM SZKOLNE stypendium szkolne przyznawane jest uczniowi znajdującemu się w trudnej sytuacji materialnej, u którego
Czytaj dalej

28

Lut 22

Infolinią „STOP DEPRESJI” prowadzoną przez Fundację ITAKA.

 • Podejrzewasz, że masz depresję?
 • Wiesz, że chorujesz na depresję, lecz nadal masz opory przed pójściem do specjalisty? Może obawiasz się reakcji otoczenia na wiadomość, że chodzisz do psychologa, leczysz się u psychiatry?
 • Jesteś w trakcie leczenia, ale leki nie działają? Masz pytania, których nie zadałeś lekarzowi prowadzącemu?
 • Twój bliski jest chory na depresję, a Ty nie wiesz jak możesz mu pomóc?

Nie wstydź się zadzwonić. Nasi specjaliści czekają na Twój telefon.

Psycholog: poniedziałek, wtorek i piątek: 15.00 – 20.00

Seksuolog: środa 15.00 – 20.00

Psychiatra: czwartek 15.00 – 20.00

Nasi specjaliści nie stawiają diagnozy, nie leczą, bo tego nie da się zrobić przez telefon. Ale wytłumaczą, na czym polega leczenie oraz terapia osób z rozpoznaną depresją, podpowiedzą co robić i udzielą wsparcia.

Pamiętaj, że depresja jest chorobą, którą się leczy, i z którą można żyć.

Od początku istnienia telefonu dzwoniły do nas tysiące osób. Z dużych i mniejszych miejscowości. Kobiet i mężczyzn. Chorych, podejrzewających chorobę, a także ich rodzin i przyjaciół.

Czekamy na Twój telefon!

 

https://stopdepresji.pl/

 

ZDROWIE PSYCHICZNE I TELEFONY ZAUFANIA

 • 22 484 88 01 – ANTYDEPRESYJNY TELEFON ZAUFANIA FUNDACJI ITAKA
 • 116 123 – TELEFON ZAUFANIA DLA DOROSŁYCH
 • 22 635 09 54 – TELEFON ZAUFANIA DLA OSÓB STARSZYCH

INFOLINIE

 • 800 190 590 – INFOLINIA MZ WS. KORONAWIRUSA
 • 800 676 676 – INFOLINIA RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH
 • 800 190 590 – RZECZNIK PRAW PACJENTA

TELEFONY WS. DZIECI I MŁODZIEŻY

 • 800 080 222 Linia Dzieciom
 • 800 12 12 12 – TELEFON ZAUFANIA RZECZNIKA PRAW DZIECKA
 • 116 111 – TELEFON ZAUFANIA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY FUNDACJI DAJEMY DZIECIOM SIŁĘ
 • 800 100 100 – TELEFON DLA RODZICÓW I NAUCZYCIELI W SPRAWIE BEZPIECZEŃSTWA DZIECI
 • 22 635 93 92 – TELEFON GRUPY EDUKATORÓW SEKSUALNYCH „PONTON”

TELEFONY ZW. Z PRZEMOCĄ W RODZINIE

 • 800 120 002 – OGÓLNOPOLSKI TELEFON DLA OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE – „NIEBIESKA LINIA”
 • (22) 621 35 37 I 600 070 717 – CENTRUM PRAW KOBIET
 • 800 120 226 – POLICYJNY TELEFON ZAUFANIA WS. PRZEMOCY W RODZINIE

INNE

 • 800 108 108 – BEZPŁATNA LINIA WSPARCIA DLA OSÓB PO STRACIE BLISKICH FUNDACJI „NAGLE SAMI”
 • 801 033 242 – INFOLINIA „ANONIMOWYCH ALKOHOLIKÓW”
 • 22 628 52 22 – LAMBDA WARSZAWA – POMOC DLA OSÓB LGBT
 • 801 888 448 / 22 692 82 26 – TELEFON ZAUFANIA HIV/AIDS

TELEFONY WS. OSÓB ZAGINIONYCH

 • 116 000 – TELEFON W SPRAWIE ZAGINONEGO DZIECKA I NASTOLATKA,
 • 22 654 70 70 – LINIA WSPARCIA FUNDACJI ITAKA

15

Lut 22

Oferta pracy na stanowisko wychowawcy (streetworkera) do pracy w projekcie

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lęborku

 1. Wyszyńskiego 3

Oferta pracy na stanowisko wychowawcy (streetworkera) do pracy w projekcie

 

 1. OŻYWIONY LĘBORK „NOWY ŚWIAT” – usługi społeczne dla mieszkańców obszaru rewitalizacji”

współfinansowanym  ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 6. Integracja, Działanie 6.2. Usługi społeczne, Poddziałanie 6.2.2. Rozwój usług społecznych.

okres realizacji: 01.11.2019 roku – 31.12.2022 roku nr umowy: RPPM.06.02.02-22-0005/17

 

Wymagane kwalifikacje:

Wykształcenie wyższe:

– na kierunku pedagogika, pedagogika specjalna ,psychologia, socjologia, praca socjalna, nauki
o rodzinie lub na innym kierunku, którego program obejmuje resocjalizację, pracę socjalną, pedagogikę opiekuńczo-wychowawczą lub

– na dowolnym kierunku – uzupełnione studiami podyplomowymi w zakresie psychologii, pedagogiki, nauk o rodzinie, resocjalizacji z zakresu pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej.

– co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe i udokumentuje co najmniej 3-letni staż pracy z dziećmi lub rodziną

– w przypadku pedagoga – tytuł magistra na kierunku pedagogika albo pedagogika specjalna.

–  w przypadku psychologa – prawo wykonywania zawodu psychologa w rozumieniu ustawy z dnia
8 czerwca 2001r. o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów (Dz. U. 2019, poz. 1026)

 

Do zadań wychowawcy (streetworkera) należy w szczególności:

–  poznać środowisko lokalne, ustalić potrzeby i możliwości działania,

– organizować własna prace w sposób samodzielny, odpowiedzialny za dobór metod i form realizacji zadania,

– wypracować model pracy profilaktyczno-wychowawczej w środowisku otwartym- na ulicy, podwórku, boisku, parku w obszarze wyznaczonym przez pracodawcę,

– prowadzić działania zmniejszające zagrożenie patologią i niedostosowaniem społecznym poprzez stworzenie możliwości udzielenia ochrony i różnorodnej pomocy dzieciom i młodzieży pozostającym bez opieki,

– prowadzić działania prowadzące do rozbudowania wśród podopiecznych zainteresowań
i wskazywać możliwości realizacji zamierzeń, wspieranie w sytuacjach kryzysowych,

– wpływać na zmianę zachowań podopiecznych poprzez bezpośrednie kontakty z dziećmi dzięki wychowawczym, kulturotwórczym i korygującym działaniom, dążenie do wzmacniania pozytywnych nastawień, rozwoju aspiracji życiowych,

– propagowanie wzorców prawidłowego funkcjonowania społecznego poprzez edukację i trening
w zakresie obowiązujących norm współżycia społecznego,

– rozszerzenie kontaktów, dostępu do nowych, wzbogacających doświadczeń, ułatwianie nawiązywania kontaktów z innymi, w zależności od potrzeb i umiejętności, stymulowanie podopiecznych do samodzielnego poszukiwania w swoim otoczeniu nowych możliwości, sił osób, grup, instytucji

– współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządu terytorialnego właściwymi instytucjami, organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami i specjalistami działającymi na rzecz dziecka
i rodziny wymagających wsparcia w celu przeciwdziałania i ograniczania skutków negatywnych zjawisk społecznych

– monitorowanie i wspieranie procesu zmian, wzmacnianie i pokazywanie rezultatów własnych osiągnięć, dalsze budowanie postawy aktywnej klienta,

– prowadzenie dokumentacji (metryczki osób lub rodziny, plany pomocy, protokoły z wejścia do rodziny i inne),

– udzielać wsparcia psychologicznego poprzez indywidualne rozmowy,

– organizować wycieczki krajoznawcze i profilaktyczne.

– nawiązywać współpracę z rodzicami podopiecznych,

– sporządzenie sprawozdawczości z zakresu powierzonych zadań.

 

Wymiar czasu pracy: ½ etatu z możliwością zwiększenia wymiaru do pełnego etatu (system pracy zadaniowy).

Liczba miejsc: jedno

Okres realizacji zadania: od marca 2022 roku

Oferty zawierające CV, dokumentację potwierdzające posiadane kwalifikacje i uprawnienia prosimy kierować w zamkniętej kopercie z dopiskiem „nabór na stanowisko wychowawcy (streetworkera)” na adres: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lęborku, ul. Wyszyńskiego 3, lub bezpośrednio złożyć w sekretariacie MOPS pok. 112. Szczegółowe informacje na temat oferty pracy zostaną przekazane kandydatom na spotkaniu. Jednocześnie zastrzegamy sobie prawo kontaktu tylko
z wybranymi kandydatami.

Osoby zainteresowane prosimy o zgłaszanie ofert do dnia 2 marca 2022r. do godz. 15.

Klauzula informacyjna: dane osobowe przetwarzane są zgodnie z obowiązującymi przepisami,
w tym zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych RODO (Dz. U.UE.L. z 2016 r. nr 119, str.1) w sposób i w zakresie opisanym szczegółowo na stronie MOPS w Lęborku
(https://mopslebork.pl/rodo/).

4

Sty 22

Dodatek osłonowy

Dodatek osłonowy przysługuje:

 • osobie w gospodarstwie domowym jednoosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 2 100,00 zł;
 • osobie w gospodarstwie wieloosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 1 500,00 zł na osobę.

Definicja dochodu

Za dochód uważa się dochód w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych. Oznacza to, po odliczeniu kwot alimentów świadczonych na rzecz innych osób:

 • przychody podlegające opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27, art.30b, art. 30c, art. 30e, art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, pomniejszone o koszty uzyskania przychodu, należny podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenie społeczne niezaliczone do kosztów uzyskania przychodu oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne.
 • Dochodem są także, inne dochody niepodlegające opodatkowaniu na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych np: alimenty na rzecz dzieci, stypendia doktoranckie, dochody uzyskane z gospodarstwa rolnego, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, pomoc materialną o charakterze socjalnym (stypendia szkolne, zasiłek szkolny), świadczenie rodzicielskie.

W przypadku  gdy wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu przekracza kwotę 2 100,00 zł lub 1500,00 zł na osobę, kwotę dodatku ustala się w wysokości różnicy między kwotą dodatku osłonowego, a kwotą, o którą został przekroczony przeciętny dochód. W przypadku gdy wysokość dodatku osłonowego jest niższa niż 20 zł, dodatek osłonowy nie przysługuje.

Gospodarstwo domowe tworzą:

 • osoba fizyczna samotnie zamieszkująca i gospodarująca (gospodarstwo domowe jednoosobowe);
 • osoba fizyczna oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące (gospodarstwo domowe wieloosobowe).

W przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku osłonowego dla gospodarstwa domowego wieloosobowego złożyła więcej niż jedna osoba, dodatek ten przyznawany jest wnioskodawcy, który jako pierwszy złożył taki wniosek. Na potrzeby składania wniosków o wypłatę dodatku osłonowego przyjmuje się, że jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego.

Wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu ustalana jest na podstawie dochodów osiągniętych w:

 • przedostatnim roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym złożono wniosek
  o wypłatę dodatku osłonowego – w przypadku wniosku złożonego w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 lipca danego roku;
 • ostatnim roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym złożono wniosek
  o wypłatę dodatku osłonowego – w przypadku wniosku złożonego w okresie od dnia 1 sierpnia do dnia 31 grudnia danego roku.

Osoby uprawnione do dodatku osłonowego:

 • osoby posiadające obywatelstwo polskie mające miejsce zamieszkania i przebywające
  na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 • cudzoziemcy mający miejsce zamieszkania i przebywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
  1. na podstawie zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d lub w art. 186 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2020 r. poz. 35, 2023, 2320 i 2369 oraz z 2021 r. poz. 159 i 1918), lub w związku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej,
  2. w związku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej zgody na pobyt ze względów humanitarnych lub zgody na pobyt tolerowany – w formie schronienia, posiłku, niezbędnego ubrania oraz zasiłku celowego;
 • osoby mające miejsce zamieszkania i przebywające na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obywatelom państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej oraz członkom ich rodzin w rozumieniu art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin (Dz. U. z 2021 r. poz. 1697), posiadającym prawo pobytu lub prawo stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Wysokość dodatku osłonowego wynosi rocznie:

400,00 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego;

600,00 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób;

850,00 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób;

1150,00 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.

 

W przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi, wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków, dodatek osłonowy wynosi rocznie:

 

500,00 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego;

750,00 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób;

1062,50 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób;

1437,50 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.

Dodatek osłonowy przysługuje za okres od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r.

Wypłata dodatku osłonowego odbywa się w dwóch równych ratach:
I rata w terminie do dnia 31 marca 2022 r.

II rata w terminie do dnia 2 grudnia 2022 r.

 

W przypadku gdy osoba, złoży wniosek o wypłatę dodatku osłonowego później niż na 2 miesiące przed upływem ww. terminów, dodatek osłonowy jest wypłacany jednorazowo, niezwłocznie po przyznaniu tego dodatku.

Wnioski o wypłatę dodatku osłonowego złożone po dniu 31 października 2022 r. pozostawia się bez rozpoznania.

Przyznanie dodatku osłonowego nie wymaga wydania decyzji. Decyzja wydawana jest tylko w przypadku odmowy przyznania dodatku osłonowego, uchylenia lub zmiany prawa do tego dodatku oraz rozstrzygnięcia w sprawie nienależnie pobranego dodatku osłonowego.

Organ przesyła wnioskodawcy informację o przyznaniu dodatku osłonowego na wskazany we wniosku adres poczty elektronicznej. W przypadku gdy wnioskodawca nie wskazał adresu poczty elektronicznej we wniosku o wypłatę dodatku osłonowego, organ przyjmujący wniosek informuje go o możliwości odebrania informacji o przyznaniu dodatku osłonowego.

Ważne!

Na czas realizacji wypłaty dodatku osłonowego tj.: od dnia 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. zawiesza się wypłatę dodatków energetycznych. Wnioski o wypłatę dodatku energetycznego, złożone w okresie od dnia 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. pozostawia się bez rozpoznania.

Wzór wniosku o wypłatę dodatku osłonowego można pobrać ze strony internatowej Ministerstwa Klimatu i Środowiska (Do pobrania) natomiast, wersja papierowa jest dostępna
w informacji Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lęborku przy ul. Wyszyńskiego 3.

Uwaga!

 • Osoby zainteresowane złożeniem wniosku proszone są w pierwszej kolejności o wykorzystanie w tym celu środków komunikacji elektronicznej (kwalifikowany podpis elektroniczny lub profil zaufany).
 • Wnioski można składać w MOPS w Lęborku (parter, pokój nr 118 i 121) w poniedziałki, wtorki i czwartki w godzinach od 8:00 do 14:00
 • Istnieje również możliwość przesłania wniosku za pośrednictwem operatora pocztowego lub wrzucenia wniosku do skrzynki podawczej znajdującej się przed wejściem do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lęborku przy ul. Wyszyńskiego 3.

 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu:

59/8634-950 i 59/8634-757

Wniosek oraz instrukcja wypełniania https://www.gov.pl/web/klimat/do-pobrania

 

22

Gru 21

Zasiłek pielęgnacyjny – wypłaty w Grudniu 2021 r.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lęborku informuje,że

wypłaty zasiłku pielęgnacyjnego w kwocie 215,84 zł

będą realizowane w późniejszym terminie, do końca grudnia 2021 r.

21

Gru 21

Rozstrzygnięcie przetargu pn. „Przygotowywanie i wydawanie posiłków obiadowych dla podopiecznych MOPS w Lęborku”.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lęborku

w załączeniu zamieszcza informacje na temat rozstrzygnięcia postępowania

pn. „Przygotowywanie i wydawanie posiłków obiadowych dla podopiecznych MOPS w Lęborku”.

Załączniki

Plik Opis
Wybór oferty-obiady