Procedura Niebieskie Karty

Procedura „Niebieskie Karty”

Procedura ma charakter interwencyjno – pomocowy. Uruchamia się ją w przypadku stwierdzenia lub podejrzenia przemocy w rodzinie poprzez wypełnienie formularza „Niebieska Karta A”, w którym wpisuje się m.in. dane osób wskazanych jako doznające przemocy, osób wskazanych jako podejrzane o jej stosowanie, a także świadków. Ponadto wyszczególnia się formy przemocy oraz jej skutki, a także opis zaistniałej sytuacji. Osoba pokrzywdzona lub jej opiekun otrzymuje formularz „Niebieska Karta B”, zawierający informację o przysługujących prawach i instytucjach udzielających pomocy.

Podmiotami uprawnionymi do wszczęcia Procedury „Niebieskie Karty” są:

 • jednostki pomocy społecznej,
 • gminna komisja rozwiązywania problemów alkoholowych,
 • Policja,
 • placówki oświaty
 • placówki ochrony zdrowia.

Procedura „Niebieskie Karty” może być wszczęta bez zgody osób zaangażowanych w sytuację przemocy. Nadrzędnym celem jest zatrzymanie przemocy w rodzinie i uruchomienie zmiany zachowań pod kątem zapewnienia bezpieczeństwa i przywrócenia godności osobom słabszym, narażonym na skrzywdzenie.

Instytucja, która wszczyna procedurę w ciągu 7 dni przesyła wypełnioną „Niebieską Kartę A” do Zespołu Interdyscyplinarnego.

W indywidualnych przypadkach, działając na rzecz pomocy konkretnej rodzinie Zespół Interdyscyplinarny powołuje Grupę Roboczą, tj. zespół specjalistów, którzy bezpośrednio współpracują z rodziną. W skład grupy roboczej wchodzi zazwyczaj pracownik socjalny, dzielnicowy, a także pedagog/wychowawca, kurator sądowy oraz inni specjaliści w dziedzinie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Przedstawiciele grupy roboczej spotykają się zarówno z osobami podejrzewanymi o doznawanie przemocy jak i podejrzewanymi o stosowanie przemocy i we współpracy z rodziną opracowują plan pomocy oraz monitorują jego realizację.

Czynności wykonywane przez Grupę Roboczą w ramach procedury:

 • na posiedzenie Grupy Roboczej zaprasza się osobę, wskazaną jako dotknięta przemocą w rodzinie, przy czym należy podkreślić, iż nie dotyczy to dzieci,
 • członkowie Grupy Roboczej, w obecności osoby, wobec której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie, dokonują pogłębionej diagnozy sytuacji rodziny, ustalają indywidualny plan pomocy dla osoby, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie i wypełniają formularz „Niebieska Karta C”
 • przewodniczący zespołu interdyscyplinarnego wzywa osobę, wobec której istnieje podejrzenie, że stosuje przemoc w rodzinie, na spotkanie Zespołu Interdyscyplinarnego lub Grupy Roboczej,
 • członkowie Grupy Roboczej w obecności osoby, wobec której istnieje podejrzenie, że stosuje przemoc w rodzinie, wypełniają formularz „Niebieska Karta D”
 • Grupa Robocza podejmują decyzję o częstotliwości wizyt funkcjonariusza Policji i pracownika socjalnego, sprawdzające stan bezpieczeństwa osoby, wskazanej jako dotknięta przemocą w rodzinie,
 • wszystkie działania, podejmowane w związku z realizacją procedury „Niebieskie Karty” są dokumentowane. W przypadku podejrzenia popełnienia przestępstwa dokumenty są przekazywane organom właściwym do prowadzenia postępowania przygotowawczego.

WAŻNE!:

 • Jeżeli osoba, wobec której istnieje podejrzenie, że stosuje przemoc w rodzinie nadużywa alkoholu, członkowie Grupy Roboczej kierują ją do Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Lęborku
 • Jeżeli członkowie Grupy Roboczej dostrzegają nieprawidłowości w sytuacji opiekuńczo – wychowawczej dziecka kierują stosowne pisma do Sądu Rodzinnego i Nieletnich

Osoby i rodziny dotknięte problemem przemocy ze strony najbliższych zapraszamy do kontaktu z instytucjami, które są uprawnione zarówno do udzielenia niezbędnej informacji i pomocy jak również mają prawo do uruchomienia procedury „Niebieskie Karty”, dzięki której możecie Państwo otrzymać wszechstronną, interdyscyplinarną pomoc.