Procedura Niebieskie Karty

Procedura „Niebieskie Karty”

Procedura ma charakter interwencyjno – pomocowy. Uruchamia się ją w przypadku stwierdzenia lub podejrzenia przemocy domowej poprzez wypełnienie formularza „Niebieska Karta A”, w którym wpisuje się m.in. dane osób wskazanych jako doznające przemocy domowej, osób wskazanych jako stosujące przemoc domową a także świadków. Ponadto wyszczególnia się formy przemocy oraz jej skutki, a także opis zaistniałej sytuacji. Osoba pokrzywdzona lub jej opiekun otrzymuje formularz „Niebieska Karta B”, zawierający informację o przysługujących prawach i instytucjach udzielających pomocy.

Formularz „Niebieska Karta A” mogą wypełnić:

  • Pracownik socjalny jednostki organizacyjnej pomocy społecznej;
  • Funkcjonariusz policji;
  • Żołnierz Żandarmerii Wojskowej lub przełożony żołnierza pełniącego czynną służbę wojskową, jeśli jest on osobą stosującą przemoc domową;
  • Pracownik socjalny specjalistycznego ośrodka wsparcia dla osób doznających przemocy domowej;
  • Asystent rodziny;
  • Nauczyciel wychowawca będący wychowawcą klasy lub nauczyciel znający sytuację małoletniego, który doznaje przemocy domowej;
  • Osoba wykonująca zawód medyczny, w tym lekarz, pielęgniarka, położna lub ratownik medyczny;
  • Przedstawiciel Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;
  • pedagog, psycholog, terapeuta będący przedstawicielami jednostki organizacyjnej pomocy społecznej, oświaty, ochrony zdrowia, organizacji pozarządowej.

Instytucja, która wszczyna procedurę niezwłocznie, nie później niż w terminie 5 dni roboczych przesyła wypełnioną „Niebieską Kartę A” do Zespołu Interdyscyplinarnego.

W indywidualnych przypadkach, działając na rzecz pomocy konkretnej rodzinie Zespół Interdyscyplinarny powołuje Grupę Diagnostyczno – Pomocową. W skład grupy diagnostyczno – pomocowej wchodzi pracownik socjalny i dzielnicowy. W skład grupy diagnostyczno – pomocowej może wchodzić m.in. pedagog/wychowawca, kurator sądowy oraz inni specjaliści w dziedzinie przeciwdziałania przemocy domowej. Przedstawiciele grupy diagnostyczno – pomocowej spotykają się zarówno z osobami doznającymi przemocy domowej jak i osobami stosującymi przemoc w we współpracy z rodziną opracowują plan pomocy oraz monitorują jego realizację.