Aktywizacja Zawodowa

5

paź 17

„Aktywizacja zawodowa mieszkańców powiatu lęborskiego” – Przedłużona rekrutacja

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lęborku informuje, iż przedłuża do 31.10.2017 roku rekrutację uczestników do projektu pn. „Aktywizacja zawodowa mieszkańców powiatu lęborskiego” dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

Celem projektu jest: poprawa jakości działań na rzecz aktywizacji zawodowej (zwiększenie zatrudnienia osób pozostających bez pracy) przez wdrażanie kompleksowych rozwiązań w zakresie  aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy, skierowanych wyłącznie do osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy i stworzonych indywidualnie dla każdego uczestnika wsparcia na podstawie indywidualnej diagnozy.

ZASADY UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

Grupę docelową Projektu na terenie Gminy Miasto Lębork stanowić będą 15 osoby nieaktywne zawodowo w wieku aktywności zawodowej (ale mające więcej niż 30 lat), będące klientami MOPS Lęborku (nie zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy), mające miejsce zamieszkania w rozumieniu Kodeksu cywilnego na terenie województwa pomorskiego.

Preferowane do wsparcia w ramach projektu będą osoby należące do co najmniej jednej z poniższych grup:

a) osoby w wieku 50 lat i więcej

b) kobiety

c) osoby z niepełnosprawnościami

d) osoby długotrwale bezrobotne

e) osoby o niskich kwalifikacjach

2. Uczestnikami projektu będą osoby, które jednocześnie:

a) nie korzystają z tej samej co w niniejszym projekcie formy wsparcia w ramach innych projektów współfinansowanych przez EFS,

b)pozytywnie przeszły proces rekrutacji,

c) podpisały deklarację dobrowolnego udziału w projekcie,

d) wypełniły kwestionariusze rekrutacyjne uczestnictwa w projekcie,

e) wyraziły zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

Formularze zgłoszeniowe przyjmowane są w MOPS w Lęborku w pokoju 215 przy ul. Wyszyńskiego 3 w Lęborku, od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 14.00

31

sie 16

Aktywizacja zawodowa mieszkańców powiatu lęborskiego

Podstawowe informacje o projekcie

Partner Wiodący: Powiat Lęborski (realizatorami w imieniu Powiatu będą: Starostwo Powiatowe w Lęborku we współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy w Lęborku oraz Powiatowym Centrum Edukacyjnym – Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych w Lęborku).

Partnerzy:

  1. Gmina Miasto Lębork (realizator: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lęborku),
  2. Gmina Miasto Łeba (realizator: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łebie),
  3. Gmina Nowa Wieś Lęborska (realizator: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Lęborskiej),
  4. Gmina Wicko (realizator: Ośrodek Pomocy Społecznej w Wicku),
  5. Gmina Cewice (realizator: Ośrodek Pomocy Społecznej w Cewicach).

Wartość projektu: 1 092 053,40 zł, w tym kwota dofinansowania ze środków Unii Europejskiej: 1.037.450,73 zł.

Okres realizacji: wrzesień 2016 r. – październik 2018 r.

Uczestnicy projektu osoby w wieku co najmniej 30 lat, bezrobotne zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy lub nieaktywni zawodowo klienci Ośrodka Pomocy Społecznej (nie zarejestrowani w Powiatowym Urzędzie Pracy) należący do co najmniej jednej z poniższych grup:

– w wieku 50 lat i więcej i/lub,

– kobietą i/lub,

– z niepełnosprawnościami i/lub,

– długotrwale bezrobotną i/lub,

– o niskich kwalifikacjach.

Rekrutacja prowadzona jest przez ww. ośrodki pomocy społecznej oraz Powiatowy Urząd Pracy.

Komplety dokumentów zgłoszeniowych oraz dokładniejsze informacje na temat projektu uzyskać można w każdej z tych instytucji.

Działania:

Aktywizacja zawodowa łącznie 80 osób niezarejestrowanych w PUP jako bezrobotne realizowana przez Ośrodki Pomocy Społecznej:

Identyfikacja potrzeb uczestnika projektu (pogłębiona analiza umiejętności, predyspozycji i problemów zawodowych uczestników):

  1. Rekrutacja uczestników (2 razy: raz w 2016r., raz w 2017 r.);
  2. Diagnozowanie potrzeb szkoleniowych i możliwości doskonalenia zawodowego oraz opracowanie dla każdego uczestnika projektu Indywidualnego Planu Działania (IPD) we współpracy z doradcą zawodowym i psychologiem.

Aktywizacja zawodowa 10 osób zarejestrowanych jako bezrobotne realizowana przez Powiatowy Urząd Pracy w Lęborku:

1.Identyfikacja potrzeb uczestników (m.in. opracowanie/zmodyfikowanie IPD oraz indywidualne porady doradcy zawodowego i pośrednika pracy).

2. Staże dla 5 osób bezrobotnych (4K,1M): 5 uczestników/ uczestniczek zdobędzie doświadczenie zawodowe, umiejętności praktyczne pożądane przez pracodawców na lokalnym rynku pracy poprzez odbycie stażu (od 3 do 6 miesięcy u pracodawców lokalnego rynku pracy). Osoby bezrobotne za okres odbywania stażu otrzymają stypendia w wysokości 120% zasiłku miesięczne oraz będą mogły ubiegać się o zwrot kosztów przejazdu. Ze środków projektu sfinansowane zostaną również badania lekarskie przed skierowaniem na staż.

3. Szkolenia indywidualne dla 5 mężczyzn: 5 uczestników (3M w 2017 r. oraz 2M w 2018 r.) nabędzie, podniesie lub uzupełni swoje kwalifikacje zawodowe poprzez udział w szkoleniu indywidualnym zgodnie z zapotrzebowaniem zarówno osób bezrobotnych jak i pracodawców lokalnego rynku pracy na odpowiednie umiejętności i kwalifikacje. Osoby bezrobotne za okres odbywania szkolenia otrzymają stypendium w wysokości 120% zasiłku przy 150h szkolenia w miesiącu oraz będą mogły ubiegać się o zwrot kosztów przejazdu. Ze środków projektu sfinansowane zostaną badania lekarskie przed skierowaniem na szkolenie.

Aktywizacja zawodowa osób niezarejestrowanych jako bezrobotnerealizowana przez Starostwo Powiatowe w Lęborku:

1.Identyfikacja potrzeb uczestnika projektu:

· Poradnictwo zawodowe: indywidualne i grupowe;

· Pośrednictwo pracy;

· Warsztaty z zakresu technik aktywnego poszukiwania pracy oraz nabywania kompetencji kluczowych.

2.Podniesienie, uzupełnienie lub zmiana kwalifikacji zawodowych przez organizację kursów i szkoleń dla 20 osób (za udział w kursach i szkoleniach wypłacone zostanie stypendium szkoleniowe, refundacja kosztów opieki nad dziećmi oraz zwrot kosztów dojazdów).

3.Zdobycie doświadczenia poprzez staże (3-12 m-cy dla 50 uczestników).  Uczestnikom wypłacone zostanie stypendium stażowe, refundacja kosztów opieki nad dziećmi oraz zwrot kosztów dojazdów.

Aktywizacja zawodowa osób niezarejestrowanych jako bezrobotne realizowana przez PCE-ZSPw Lęborku:
Podniesienie, uzupełnienie lub zmiana kwalifikacji zawodowych przez organizację kursów i szkoleń