Aktywizacja Społeczno-Zawodowa

1

kwi 16

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lęborku jednym z partnerów projektu pn. „Aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców powiatu lęborskiego”

Zarząd Województwa Pomorskiego zatwierdził do dofinansowania projekt konkursowy DEFSz Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt ten jest jednym z przedsięwzięć realizowanych w ramach Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Lęborka.

Projekt realizowany będzie przez Partnerstwo:

 1. Powiat Lęborski (Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lęborku, Starostwo Powiatowe w Lęborku, Powiatowe Centrum Edukacyjne – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Lęborku)
 2. Miasto Lębork (Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lęborku)
 3. Miasto Łeba (Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łebie)
 4. Gmina Cewice (Ośrodek Pomocy Społecznej w Cewicach)
 5. Gmina Nowa Wieś Lęborska (Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Lęborskiej)
 6. Gmina Wicko (Ośrodek Pomocy Społecznej w Wicku)
 7. Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym „Jesteśmy Razem” w Lęborku (Warsztaty Terapii Zajęciowej).

Planowany okres realizacji projektu: kwiecień 2016 – październik 2018 r.

Projekt skierowany jest do 152 mieszkańców powiatu nieaktywnych zawodowo, niezarejestrowanych w PUP, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym korzystających z pomocy społecznej, w tym osób z niepełnosprawnością, klientów instytucji integracji społecznej powiatu lęborskiego.

Celem jest poprawa jakości działań na rzecz aktywizacji zawodowej i społecznej klientów instytucji integracji społecznej poprzez wdrażanie kompleksowych programów aktywizacji społeczno-zawodowej skierowanych do osób, rodzin, środowisk i lokalnych społeczności,
w oparciu o ścieżkę reintegracji stworzoną indywidualnie dla każdego uczestnika wsparcia, oraz poprzez dostęp do usług rehabilitacji zawodowej, w ramach WTZ w ramach partnerskiej współpracy z instytucjami rynku pracy, pracodawcami, organizacjami pozarządowymi.

W ramach projektu instytucje pomocy społecznej (PCPR, OPS/MOPS/GOPS) prowadzić będą aktywizację społeczną swoich mieszkańców, którzy następnie będą aktywizowani zawodowo przez Starostwo oraz PCE ZSP. Stowarzyszenie Jesteśmy Razem będzie prowadziło aktywizację swoich podopiecznych.

Aktywizacja społeczna – organizowana przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lęborku, Miejskie Ośrodki Pomocy Społecznej w Lęborku i Łebie, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Lęborskiej oraz Ośrodki Pomocy Społecznej w Cewicach i Wicku to m.in.:

 • Poradnictwo psychologiczne
 • Poradnictwo prawne i obywatelskie
 • Skierowanie i sfinansowanie zajęć związanych z uzupełnieniem wykształcenia
 • Koszty opieki nad dzieckiem lub osobą zależną
 • Koszty przejazdów na zajęcia
 • Wizyty u pracodawców
 • Warsztaty kształtujące umiejętności osobiste
 • Integracja społeczna uczestników – np. wyjazdy do kina, wioski tematycznej, teatru, rajd, piknik itp.

Liczba miejsc aktywizacji społecznej u danego Partnera:

 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lęborku – 32 osoby
 • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lęborku – 36 osób
 • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łebie – 20 osób
 • Ośrodek Pomocy Społecznej w Cewicach – 12 osób
 • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Lęborskiej – 12 osób
 • Ośrodek Pomocy Społecznej w Wicku – 30 osób
 • Stowarzyszenie Jesteśmy Razem (WTZ) – 10 osób

Aktywizacja zawodowa- organizowana przez Starostwo Powiatowe w Lęborku dla ww. uczestników projektu, po aktywizacji społecznej:

 • Doradztwo zawodowe, aktywizacja zawodowa, trener pracy, pośrednictwo pracy
 • Broker edukacyjny
 • Współpraca z pracodawcami
 • Kursy / szkolenia specjalistyczne zgodnie ze ścieżką reintegracji, których nie może przeprowadzić PCE ZSP – 28 osób
 • Staże / zajęcia reintegracji zawodowej u pracodawców – 93 osoby
 • Koszty dojazdów uczestników projektu na szkolenia i staże
 • Stypendium szkoleniowe i stażowe
 • Badania lekarskie przed skierowaniem na szkolenie / staż
 • Aktywizacja zawodow -uczestników projektu organizowana przez Powiatowe Centrum Edukacyjne – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Lęborku (PCE-ZSP) dla ww. uczestników projektu,
 • po aktywizacji społecznej:
 • Kursy, szkolenia – zgodnie z indywidualną ścieżką reintegracji – 55 osób
 • Odzież ochronna i materiały szkoleniowe dla uczestników kursów zawodowyc
 • Koszty dojazdów uczestników projektu na szkolenia

31

sie 14

PROJEKT PN. „AKTYWIZACJA SPOŁECZNO-ZAWODOWA MIESZKAŃCÓW POWIATU LĘBORSKIEGO”

Rekrutacja uczestników do projektu pn. „Aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców powiatu lęborskiego”.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lęborku będąc jednym z partnerów projektu pn. „Aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców powiatu lęborskiego” ogłasza rekrutację do udziału w projekcie
w ramach poddziałania 6.1.2 Aktywizacja Społeczno-Zawodowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (RPO WP 2014-2020)
Zaproszenie do udziału w rekrutacji kierowane jest:

do klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lęborku zagrożonych wykluczeniem społecznym, nieaktywnych zawodowo, niezarejestrowanych w PUP, w szczególności do osób:
niepełnosprawnych
mających problemy opiekuńczo – wychowawcze
Udział w projekcie jest bezpłatny.
Koszty jego organizacji są dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Rekrutacja:

 1. Rekrutacja prowadzona jest w biurze projektu w Lęborku przy ul. Wyszyńskiego 3, pok. 215
 2. Osoba zainteresowana udziałem w projekcie i spełniająca ww. kryteria rekrutacji może zgłosić się do pracowników socjalnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lęborku, ul. Wyszyskiego 3 w godz. od 7:00 do 10:00
 3. Nabór zgłoszeń prowadzony jest do odwołania rekrutacji.
 4. Kwestionariusz zgłoszeniowy dostępny jest u pracowników socjalnych pod adresem wskazanym w pkt. 1.
 5. W przypadku, gdy liczba osób chętnych do udziału w projekcie przekroczy liczbę miejsc utworzona zostanie lista rezerwowa.

Okres realizacji projektu: kwiecień 2016 rok – październik 2018 rok

Cel projektu:

Poprawa jakości działań na rzecz aktywizacji zawodowej i społecznej klientów instytucji integracji społecznej poprzez wdrażanie kompleksowych programów aktywizacji społeczno-zawodowej skierowanych do osób, rodzin, środowisk i lokalnych społeczności, w oparciu o ścieżkę reintegracji stworzoną indywidualnie dla każdego uczestnika wsparcia

Działania realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lęborku:

 • poradnictwo psychologiczne (zajęcia grupowe)
 • warsztaty wychowawcze dla rodziców
 • warsztaty prozdrowotne
 • indywidualne poradnictwo prawne
 • wsparcie pracownika socjalnego
 • opieka nad dziećmi, w przypadku udziału w warsztatach, szkoleniach, kursach

Uczestnicy projektu będą mogli skorzystać również we wsparcia realizowanego przez Partnera Wiodącego:

Aktywizacja zawodowa – organizowana przez Starostwo Powiatowe w Lęborku dla ww. uczestników projektu, po aktywizacji społecznej:

 • Doradztwo zawodowe, aktywizacja zawodowa, trener pracy, pośrednictwo pracy
 • Broker edukacyjny
 • Współpraca z pracodawcami
 • Kursy / szkolenia specjalistyczne zgodnie ze ścieżką reintegracji, których nie może
 • przeprowadzić PCE ZSP
 • Staże / zajęcia reintegracji zawodowej u pracodawców
 • Koszty dojazdów uczestników projektu na szkolenia i staże
 • Stypendium szkoleniowe i stażowe
 • Badania lekarskie przed skierowaniem na szkolenie / staż

Aktywizacja zawodowa – uczestników projektu organizowana przez Powiatowe Centrum Edukacyjne – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Lęborku (PCE-ZSP) dla ww. uczestników projektu, po aktywizacji społecznej:

 • Kursy, szkolenia – zgodnie z indywidualną ścieżką reintegracji – 55 osób
 • Odzież ochronna i materiały szkoleniowe dla uczestników kursów zawodowych
 • Koszty dojazdów uczestników projektu na szkolenia