Stypendia szkolne – obywatele Ukrainy

Obywatele Ukrainy spełniający kryteria Ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa mogą składać

wnioski o Z A S I Ł K I  S Z K O L N E

 

 1. Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego można pobrać i złożyć w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Lęborku w każdy piątek 11 – 14, pok. 102
 2. Formularz wniosku po wypełnieniu należy przedstawić dyrektorowi szkoły celem poświadczenia uczęszczania dziecka do szkoły
 3. PO OTRZYMANIU DECYZJI NALEŻY DOSTARCZYĆ FAKTURY (od 01.05. – 30.06.2022 r.) NA NAZWISKO WNIOSKODAWCY (podzielone na każde dziecko)  do 30.06.2022 r. NA ARTYKUŁY SZKOLNE (w tym obuwie SPORTOWE, odzież SPORTOWA) – warunek wypłaty pomocy materialnej dla uczniów

 

Ponadto do wniosku należy dołączyć następujące dokumenty:

(umożliwiające ustalenie dochodu osiągniętego w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku – miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie nie może być większa niż 600 zł netto):

 1. Zaświadczenie o wynagrodzeniu osiągniętym w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku (netto)
 2. W przypadku otrzymywania alimentów wyrok sądu zasądzający alimenty
 3. Wyrok sądu zasądzający alimenty na rzecz osoby spoza rodziny oraz przekazy lub przelewy potwierdzające wymienione zobowiązanie przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego
 4. Decyzję Powiatowego Urzędu Pracy w Lęborku
 5. W przypadku osób nie zarejestrowanych w Urzędzie Pracy lub uzyskujących dochód z prac dorywczych wymagane jest złożenie osobiście pisemnego oświadczenia
 6. Decyzję przyznania renty, emerytury otrzymanej w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku (w przypadku braku wymienionych dokumentów zaświadczenie o wysokości otrzymanej renty, emerytury) lub oświadczenie
 7. Każdy inny dokument mogący potwierdzić wysokość dochodów, z których utrzymuje się rodzina.
 8. Paszport
 9. Dokument nadający nr pesel (osoba ma status UKR)

 

Громадяни України, які відповідають критеріям Закону від 12 березня 2022 року про допомогу громадянам України у зв’язку зі збройним конфліктом на території цієї країни,  можуть подати заяву на  ШКІЛЬНУ ДОПОМОГУ

 1. Заяву на шкільну допомогу можна завантажити та подати в Міському центрі соціального забезпечення (MOPS) в Лемборку щоп’ятниці 11.00-14.00, каб. 102.
 2. Після заповнення заяви, її необхідно пред’явити директору школи для підтвердження відвідування дитиною школи.
 3. ПІСЛЯ ОТРИМАННЯ РІШЕННЯ НЕОБХІДНО НАДАТИ РАХУНКИ-ФАКТУРИ (від 01.05.2022 р. до 30.06.2022 р.) НА ПРІЗВИЩЕ ЗАЯВНИКА (поділено на кожну дитину) до 30.06.2022 р.  НА ШКІЛЬНІ ТОВАРИ (включаючи СПОРТИВНЕ взуття, СПОРТИВНИЙ одяг) – умова виплати матеріальної допомоги учням.

 Крім того, до заяви додаються такі документи: (можливість визначення доходу, отриманого за місяць, що передує місяцю подання заяви – місячний розмір доходу на одну особу в сім’ї не може перевищувати 600 злотих нетто):

1.     Довідка про заробітну плату, отриману за місяць, що передує. місяць подання заяви (нетто).

2.     У разі отримання аліментів, вирок суду про присудження аліментів.

3.     Рішення суду про присудження аліментів особі, яка не є членом сім’ї та перекази, що підтверджують вищезгаданий обов’язок, перекладено на польську мову присяжним перекладачем.

4.     Рішення Районного Центру Зайнятості в Лемборку.

5.     У випадку, якщо особи не зареєстровані в Центрі Зайнятості або отримують дохід від тимчасової роботи, необхідно подати письмову заяву особисто.

6.      Рішення про призначення пенсії по інвалідності, пенсії за віком, отриманої за місяць, що передує місяцю подання заяви (за відсутності вищезазначених документів, довідки про розмір отриманої пенсії по інвалідності, пенсії за віком) або декларація.

7.      ​​Будь-який інший документ, що підтверджує розмір доходу родини.

8.     Паспорт

9.     Документ про надання номера PESEL (особа має статус UKR)