Pedagog-terapeuta

Małgorzata Wróblewska

pokój nr 121 (parter)
przyjmuje w poniedziałki, wtorki, środy i piątki od 7:00 do 15:00
w czwartki od 7:00 do 12:00
tel. 0-59/8634-959

Do zadań pedagoga należy w szczególności:

  • prowadzenie działań terapeutycznych i rehabilitacyjnych dla osób uzależnionych od alkoholu,
  • prowadzenie działań terapeutycznych nakierowanych na rodziny alkoholików ze szczególnym uwzględnieniem dzieci alkoholików,
  • udzielanie rodzinom, u których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie,
  • prowadzenie profilaktyki działalności informacyjnej i edukacyjnej nakierowanej szczególnie na dzieci i młodzież,
  • udzielanie pomocy osobom doznającym przemocy,
  • udzielanie wsparcia dla dzieci i rodzin w trudnych sytuacjach rodzinnych, które przeżywają szeroko rozumiany kryzys,
  • prowadzenie działań terapeutycznych indywidualnych i grupowych dla ofiar przemocy,
  • pełnienie roli punktu konsultacyjnego dla pracowników socjalnych rozwiązujących problemy rodzin z chorobą alkoholową.

Pedagog podlega bezpośrednio kierownikowi Ośrodka.