Strona Główna

aktualnościOd lipca NOWY OKRES ZASIŁKOWYDOBRY START 300+

Wnioski o wypłatę świadczenia „Dobry start” będzie można składać
od 1 lipca 2018 roku drogą elektroniczną za pomocą portalu Emp@tia,
banków oraz spółdzielczych kas oszczędnościowo – kredytowych,
podobnie jak przy świadczeniu „500+”. Wniosek o świadczenie
„Dobry start” należy złożyć w gminie, w której mieszkamy.

Od 1 sierpnia 2018 roku przyjmowane będą wnioski składane
drogą tradycyjną (papierowo)
. W przypadku złożenia w okresie
lipiec - sierpień prawidłowo wypełnionego i kompletnego wniosku,
jego rozpatrzenie i wypłata świadczenia nastąpi nie później niż
do końca września danego roku. W przypadku wniosków składanych
w późniejszym terminie, rozpatrzenie wniosku i wypłata świadczenia
nastąpi w terminie do dwóch miesięcy od dnia złożenia wniosku.
Ostatnim terminem złożenia wniosku „Dobry start” jest miesiąc listopad.

Informacja o rozpatrzeniu wniosku zostanie przesłana z następującego
adresu poczty elektronicznej MOPS Lębork: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.


Prosimy nie odpowiadać na otrzymanego maila,
który zawiera informację o przyznaniu świadczenia Dobry Start
.

Świadczenie wychowawcze 500+

Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego na
nowy okres zasiłkowy są przyjmowane – od dnia 1 sierpnia 2018 roku,
natomiast wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego
na nowy okres zasiłkowy składanych drogą elektroniczną – od dnia 1 lipca 2018 roku.

Aby zachować ciągłość wypłat między okresami zasiłkowymi należy złożyć wniosek
na nowy okres zasiłkowy wraz z wymaganymi dokumentami do dnia 31 sierpnia
2018 roku
, wtedy ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata
przysługującego świadczenia wychowawczego następuje do dnia 31 października.

Następnie w przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia wychowawcze na
nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami od dnia
1 września do dnia 30 września 2018 roku, ustalenie prawa do świadczenia
wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego
następuje do dnia 30 listopada.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia wychowawcze na
nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami
w okresie od dnia 1 października do dnia 31 października 2018 roku,
ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego
świadczenia wychowawczego następuje do dnia 31 grudnia tego roku.

Gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na dany okres
złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia
1 listopada do dnia 30 listopada 2018 roku
, ustalenie prawa do
świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia
wychowawczego następuje do dnia 31 stycznia następnego roku.
(UWAGA świadczenie przysługuje od miesiąca listopada!)

W przypadku gdy osoba ubiegająca się oświadczenie wychowawcze
na dany okres złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami
w okresie od dnia 1 grudnia danego roku do dnia 31 stycznia
następnego roku
, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego
oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego następuje
do ostatniego dnia lutego następnego roku.
(UWAGA świadczenie przysługuje od miesiąca grudnia!
)

FUNDUSZ ALIMENTACYJNY

Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczeń z funduszu
alimentacyjnego na nowy okres zasiłkowy są przyjmowane –

od dnia 1 sierpnia 2018 roku, natomiast wnioski w sprawie
ustalenia prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na
nowy okres zasiłkowy składanych drogą elektroniczną –
od dnia 1 lipca 2018 roku.

Aby zachować ciągłość wypłat między okresami zasiłkowymi
należy złożyć wniosek na nowy okres zasiłkowy wraz z
wymaganymi dokumentami do dnia 31 sierpnia 2018 roku,
wtedy ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego
oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 31 października.

Następnie w przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia
z funduszu alimentacyjnego na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz
z wymaganymi dokumentami od dnia 1 września do dnia 30 września,
ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata
przysługujących świadczeń następuje do dnia 30 listopada.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia z funduszu
alimentacyjnego na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z
wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 października
do dnia 31 października 2018, ustalenie prawa do świadczeń
z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń
z funduszu alimentacyjnego następuje
do dnia 31 grudnia tego roku.

Gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres zasiłkowy
złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od
dnia 1 listopada dodnia 30 listopada 2018 roku
, ustalenie prawa
do świadczeń z funduszu alimentacyjnego orazwypłata
przysługujących świadczeń z funduszu alimentacyjnego następuje
do dnia 31 stycznia następnego roku. (UWAGA świadczenie
przysługuje od miesiąca listopada!)

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy
okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami
w okresie
od dnia 1 grudnia danego roku do dnia 31 stycznia
następnego roku
, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu
alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń z funduszu
alimentacyjnego następuje do ostatniego dnia lutego następnego roku.

(UWAGA świadczenie przysługuje od miesiąca grudnia!)

ŚWIADCZENIA RODZINNE

Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych na
nowy okres zasiłkowy są przyjmowane – od dnia 1 sierpnia
2018 roku
, natomiast wnioski w sprawie ustalenia prawa do
świadczeń rodzinnych na nowy okres zasiłkowy składanych
drogą elektroniczną – od dnia 1 lipca 2018 roku.

Aby zachować ciągłość wypłat między okresami zasiłkowymi
należy złożyć wniosek na nowy okres zasiłkowy wraz z wymaganymi
dokumentami do dnia 31 sierpnia 2018 roku, wtedy ustalenie prawa
do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń
następuje do dnia 30 listopada.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na
nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi
dokumentami od dnia 1 września do dnia 31 października,
ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących
świadczeń następuje do dnia 31 grudnia.

Gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres
zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie
od dnia 1 listopada do dnia 31 grudnia 2018 roku, ustalenie prawa
do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń
następuje do ostatniego dnia lutego następnego roku.
(UWAGA wnioski złożone w grudniu: świadczenie przysługuje
od miesiąca grudnia!)

W TROSCE O PAŃSTWA WYGODĘ
I USPRAWNIENIE OBSŁUGI, ZACHĘCAMY
DO SKŁADANIA WNIOSKÓW DROGĄ
ELEKTRONICZNĄ JUŻ OD, LIPCA.
PROSIMY O UWAŻNE I KOMPLETNE
WYPEŁNIENIE WNIOSKU, CO ZNACZNIE
SKRÓCI CZAS OCZEKIWANIA NA JEGO
ROZPATRZENIE.

INFORMACJA RODO

Z uwagi na obowiązek stosowania od dnia 25 maja 2018r. Rozporządzenia

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia27 kwietnia 2016 r.

w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych

i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy

95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r.

Nr 119, str. 1) (dalej: Rozporządzenie RODO), aktualne będą poniższe zasady

związane z przetwarzaniem udostępnionych dla MIEJSKIEGO OŚRODKA

POMOCY SPOŁECZNEJ W LĘBORKU - Pani/Pana danych osobowych :

1 Administratorem danych jest : MIEJSKI OŚRODEK POMOCY

SPOŁECZNEJ W LĘBORKU, 84-300 LEBORK, UL. WYSZYŃSKIEGO 3

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy za pomocą

poczty elektronicznej pod adresem - Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

II.W/w administrator danych osobowych, zgodnie z art. 6 Rozporządzenia

RODO przetwarza dane osobowe, w przypadku, gdy spełniony jest co

najmniej jeden z poniższych warunków:

1.osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich

danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów;

2.przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest

osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby,

której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;

3.przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego

ciążącego na administratorze;

4.przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów
osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej;

5.przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego

w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej

powierzonej administratorowi;

6.przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie

uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub

przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny

charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe

prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające

ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której

dane dotyczą, jest dzieckiem.

III. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zapisów ustaw:

- ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej

- ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych

- ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom

uprawnionym do alimentów

- ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa

w wychowywaniu dzieci

- ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie

zasiłków dla opiekunów

- ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet

w ciąży i rodzin ,,Za życiem’’

- ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych

- ustalenie uprawnień i wypłaty pomocy materialnej o charakterze

socjalnym dla uczniów na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r.

o systemie oświaty

- ustalenie uprawnień i wypłaty dodatku energetycznego na

podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. prawo energetyczne

- objęcie ubezpieczeniem społecznym oraz zdrowotnym na

podstawie ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie

ubezpieczeń społecznych oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2004

o świadczeniach opieki zdrowotnej, finansowanych ze środków publicznych

- prowadzenie postępowania wobec dłużników alimentacyjnych na

podstawie ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym

do alimentów

- prowadzenie postępowania wobec osób uzależnionych od alkoholu

na podstawie ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowywaniu

w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (art. 21 ust. 2)

- przeciwdziałanie przemocy w rodzinie na podstawie ustawy z dnia

29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie

- wspieranie rodziny na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r.

o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

V. W związku z przetwarzaniem udostępnionych przez Pana/Panią

danych osobowych przysługuje Pani/Panu:

1.prawo dostępu do swoich danych , na podstawie art. 15

Rozporządzenia RODO;

2.prawo do sprostowania swoich danych , na podstawie art. 16

Rozporządzenia RODO;

3.prawo do usunięcia swoich danych , na podstawie art. 17

Rozporządzenia RODO;

4.prawo do ograniczenia przetwarzania swoich danych,

na podstawie art. 18 Rozporządzenia RODO;

5.prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania

swoich danych na podstawie art.21 Rozporządzenia RODO;

6.prawo do przenoszenia swoich danych , na podstawie art. 20

Rozporządzenia RODO.

VI. Dane osobowe mogą być przekazywane:

a. - upoważnionym z mocy prawa podmiotom na udokumentowany

wniosek

b - dostawcom systemów IT, z którymi współpracuje Administrator,

w celu utrzymania ciągłości oraz poprawności działania systemów;

c. - podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską,

w celu dostarczenia korespondencji;

VII. przypadkach, w których przetwarzanie Pani/Pana danych

osobowych odbywa się na podstawie art.6 ust.1 lit a Rozporządzenia

RODO, tj. zgody na przetwarzanie danych osobowych przysługuje

Pani/ Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie.

VIII. W przypadku uznania, że przetwarzanie przez w/w administratora

Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia RODO,

przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego,

tj. do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, a od dnia

25 maja 2018 r. do organu będącego jego prawnym następcą.

alt

Twin Media Sp. z o.o. prowadząca Kaszubski Inkubator Przedsiębiorczości
STOLEM w Lęborku zaprasza mieszkańców powiatu lęborskiego do
skorzystania ze wsparcia oferowanegow ramach projektu
„Lęborska akademia młodych 2”, który jest kontynuacją projektu

„Lęborska Akademia Młodych”. W ramach projektu oferujemy
doradztwo zawodowe, szkolenia zawodowe i staże przyuczające do zawodu.
W ramach projektu można skorzystać:

1. z doradztwa zawodowego;

2. ze szkoleń kończących się egzaminem, które nadają kwalifikacje.
Podczas szkoleń uczestnikom wypłacimy stypendium szkoleniowe
oraz zapewnimy zwrot kosztów dojazdu,
materiały szkoleniowe i dydaktyczne, wyżywienie, ubrania robocze;

3. z 6 lub 7 miesięcznych staży przyuczających do zawodu, ze stypendium
stażowym w wysokości ok. 1000 zł „na rękę”/m-c i ubezpieczeniem.
Podczas staży uczestnikom zapewnimy zwrot kosztów dojazdu oraz
ubezpieczenie NNW.
Formy wsparcia, z jakich skorzystają uczestnicy projektu będą dostosowane
do ich potrzeb, predyspozycji i oczekiwań.
Do projektu zapraszamy osoby bez pracy, nie uczestniczące w szkoleniu
lub kształceniu w systemie stacjonarnym, w wieku 18-29 lat.
W sumie ze wsparcia skorzystają 24 osoby.
Celem projektu jest zaktywizowanie wszystkich osób objętych wsparciem.


Zgłoszenia do projektu przyjmowane są w Lęborku w budynku
Kaszubskiego Inkubatora Przedsiębiorczości STOLEM
ul. Bolesława Krzywoustego 1
.
Dokumenty rekrutacyjne i szczegółowe informacje nt. wsparcia
są dostępne na stronie
www.twinmedia.pl, profilu firmy
na Facebook’u, a także udzielają ich pracownicy w/w biura.
nformacje udzielane są także
telefonicznie pod numerami:
796005035, 530072740.

Do kontaktu zapraszamy osoby bez pracy zainteresowane
szkoleniami oraz stażem zawodowym, a także pracodawców, którzy
poprzez staż przyuczą do zawodu swoich przyszłych pracowników.

Projekt „Lęborska akademia młodych 2” jest współfinansowany
przez Unię Europejską ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój
na lata 2014-2020.

alt

W okresie 01.09.2017 – 31.12.2018 na terenie województwa Pomorskiego jest realizowany
projekt aktywizacji zawodowej„Przystanek - praca" współfinansowany ze środków Europejskiego
Funduszu Społecznego, realizowany przez Stowarzyszenie Aktywnego Wspierania Gospodarki .'

Projekt skierowany jest do 150 Uczestników, 92 kobiet i 58 mężczyzn którzy spełniają łącznie
poniższe warunki:
- są w powyżej 30 roku życia,
· zamieszkują na terenie powiatów lęborskiego, puckiego
i wejherowskiego,

· są osobami znajdującymi się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy,

- są osobami zarejestrowanymi we właściwym miejscowo Urzędzie pracy z przyznanym
I lub II profilem pomocy,

· nie są osobami odbywającymi karę pozbawienia wolności.
W ramach wsparcia udzielanego w projekcie każdemu z Uczestników przysługuje:

- Kompleksowa diagnoza oraz opracowanie indywidualnych ścieżek wsparcia (2h/1UP);

· Indywidualne spotkanie z psychologiem (4h/1UP);

· Indywidualne spotkania z doradcą zawodowym (6h/1UP);

· Indywidualne pośrednictwo pracy (7h/1UP);

Wysokiej jakości szkolenie zawodowe dla 113 Uczestników, które pozwolą zdobyć
Uczestnikom nowe kwalifikacje lub kompetencje zawodowe, za udział w szkoleniu uczestnikom
przysługuje stypendium szkoleniowe, w kwocie nie przekraczającej 120% zasiłku dla osób bezrobotnych,

· trwający 3 miesiące staż zawodowy, za wzięcie udziału w którym przysługuje stypendium stażowe
w wysokości 997,40 zł netto miesięcznie

Ponadto Uczestnikom przysługuje zwrot kosztów dojazdu na wszystkie formy wsparcia, refundacja
kosztów badań lekarskich i sanepidowskich, ubezpieczenie NWW oraz pełen pakiet ubezpieczenia
społecznego w okresie trwania szkolenia i stażu oraz dodatkowo przewidziane jest
wynagrodzenie dla opiekuna stażysty przydzielonego w danym zakładzie pracy

W kryteria premiowane przy procesie rekrutacji:

·osoby korzystające ze świadczeń Pomocy Społecznej

- osoby z niepełnosprawnościami,

- kobiety
-
osoby długotrwale bezrobotne,

- osoby o niskich kwalifikacjach

plakat 04 www 1

 

Miejski Ośrodek Pomocy Spolecznej w Lęborku przedstawia w zalączniku plan postępowań
o udzielenie zamówień publicznych na rok 2018.

UWAGA:

OD GRUDNIA 2017 R. ZMIANA GODZIN

PRZYJMOWANIA WNIOSKÓWŚWIADCZENIA RODZINNE

poniedziałek 8.00 - 15.00
wtorek i czwartek
8.00 - 14.00

ŚRODA i PIĄTEK
nieczynne
----------------------------------
500+
poniedziałek
8.00 - 15.00
wtorek i czwartek
8.00 - 14.00

ŚRODA i PIĄTEK
nieczynne
--------------------------------
FUNDUSZ ALIMENTACYJNY
poniedziałek
8.00 - 15.00
wtorek i czwartek
8.00 - 14.00
ŚRODA i PIĄTEK
nieczynne

OGŁOSZENIE O WYNIKACH PRZETARGU

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lęborku ogłasza wyniki przetargu na realizację usług opiekuńczych dla podopiecznych MOPS w Lęborku.

OGŁOSZENIE W SPRAWIE PRZETARGU NA USŁUGI OPIEKUŃCZE

 

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lęborku zamieszcza ogłoszenie dotyczące świadczenia usług opiekuńczych dla podopiecznych MOPS.

Załączniki:
Pobierz (ogłoszenie usługi.doc)ogłoszenie usługi.doc

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY


Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lęborku zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczącej świadczenie usług specjalistycznego doradztwa prawnego
i obywatelskiego dla uczestników projektu pn. „Aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców powiatu lęborskiego”.
Szczegóły w załączniku.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zapytaniu ofertowym dot.:

Świadczenie usług psychologicznych w ramach projektu „Aktywizacja społeczno
- zawodowa mieszkańców powiatu lęborskiego” współfinansowanego ze środków
Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

W terminie do dnia 5.10.2017 roku do godziny 9:00 wpłynęły poniższe oferty

Lp.

Nazwa wykonawcy

Adres wykonawcy

data wpływu oferty

informacja o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu przez wykonawców

tak/nie

Cena brutto

liczba punktów

za Kryterium 1

K1

liczba punktów

za Kryterium 2

K2

łączna liczba punktów

K1+K2

Uwagi

1.

Consulting Ewa Baron

Mielenko

76-032 Mielenko

ul. Czereśniowa 2

2.10.2017r.

tak

cześć I- 4860,00

cześć II -4860,00

cześć III - 2700,00

łącznie:

12420,00

63,86

30

93,86

2

Centrum Szkoleń Psychologicznych i Profilaktyki MUZA Sara Giorgi Toruń

87-100 Toruń

ul. Warmińska 3

3.10.2017r.

nie

cześć I- 4590

cześć II -4590

cześć III -

łącznie

x

x

x

x

oferta złożona tylko na 2 części – Zamawiający nie dopuścił możliwości składania ofert częściowych

2

DWCom Szkolenia

Dorota Wołosiuk-Kondratowicz Lębork

84-300 Lębork

ul. Aleja Wolności 30

3.10.2017r.

cześć I- 4020,30

cześć II – 4830,30

cześć III -2480,10

łącznie:

11330,70

70

30

100

W wyniku analizy ofert przedmiotowe zamówienie udzielone zostanie: DWCom Szkolenia
Dorota Wołosiuk-Kondratowicz, 84-300 Lębork, ul. Aleja Wolności za cenę: 11330,70 zł
(słownie złotych: jedenaście trzysta trzydzieści 70/100)

Uzasadnienie wyboru: wybrano najkorzystniejszą ofertę ( z największą liczbą punktów)

Lębork, dnia 5.10.2017 roku

Więcej artykułów…

84-300 Lębork

ul. Wyszyńskiego 3
e-mail :

mops@mopslebork.pl

 

telefon / fax:

Sekretariat: 0-59 / 8622-711

Informacja: 0-59 / 8634-758


KASA CZYNNA
poniedziałek-piątek 
10.00 -13.30


Pracownicy socjalni przyjmują
poniedziałek-piątek 
7.00 -10.00

 


Kierownik MOPS przyjmuje interesantów:
poniedziałek
12.00 -14.00ŚWIADCZENIA RODZINNE
przyjmują:


poniedziałek
8.00 - 15.00
wtorek i czwartek
8.00 - 14.00
środa i piątek
nieczynne

500+
przyjmują:
 
poniedziałek
8.00 - 15.00
wtorek i czwartek
8.00 - 14.00
środa i piątek
nieczynne

FUNDUSZ ALIMENTACYJNY
przyjmują:
 
poniedziałek
8.00 - 15.00
wtorek i czwartek
8.00 - 14.00
środa i piątek

nieczynne

STYPENDIA SZKOLNE
przyjmują:

 
poniedziałek
7.00 - 15.00
wtorek 
8.00 - 14.00
środa
8.00 - 14.00
czwartek
8.00 - 14.00
piątek
nieczynne

NOCLEGOWNIA:

84-300 Lębork ; ul. Łokietka 13,


Naszą witrynę przegląda teraz 80 gości 
Lipiec 2018
Pn Wt Śr Cz Pt So N

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31