Akty prawne

  1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 roku o dodatkach mieszkaniowych (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 1335 ze zm.).
  2. Uchwała Nr XXVI-409/21 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 28 maja 2021 roku (Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego z 2021r. poz. 2303) w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego i wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego.
  3. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 26 kwietnia 2013 w sprawie sposobu przeprowadzania wywiadu środowiskowego, wzoru kwestionariusza wywiadu oraz oświadczenia stanie majątkowym wnioskodawcy i innych członków gospodarstwa domowego , a także wzoru legitymacji pracownika upoważnionego do przeprowadzenia wywiadu.  (Dz. U. z 2013 r. poz. 589 ).
  4. Uchwała Nr XVIII-167/2004 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 30 stycznia 2004 roku w sprawie obniżenia wysokości wskaźników procentowych dla ustalenia wysokości dodatku mieszkaniowego.
  5. Zarządzenie Nr 35/2009 Burmistrza Miasta Lęborka z dnia 19 maja 2009 roku w sprawie udzielenia upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej tj. prowadzenia postępowania i wydawania decyzji administracyjnych w sprawach dodatków mieszkaniowych.
  6. Zarządzenie Nr 40/2010 Burmistrza Miasta Lęborka z dnia 17 sierpnia 2010 roku w sprawie udzielenia Kierownikowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lęborku upoważnienia do wydawania decyzji w sprawach dodatku mieszkaniowego.