Zespół Interdyscyplinarny

Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy Domowej

Od 2011 r. na terenie Lęborka funkcjonuje Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy Domowej.

Siedziba Zespołu mieści się w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Lęborku przy ul. Wyszyńskiego 3, 84-300 Lębork, tel: 59 8634 964, pokój nr 113, zi@mopslebork.pl.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lęborku zapewnia obsługę organizacyjno – techniczną i finansową Zespołu.

Głównym zadaniem Zespołu, w myśl ustawy o przeciwdziałaniu przemocy Domowej, należy tworzenie warunków umożliwiających realizację zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy domowej oraz integrowanie i koordynowanie działań podmiotów uprawnionych do interwencji i pomocy w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej. Powyższe działania realizowane są poprzez:

1) diagnozowanie problemu przemocy domowej na poziomie lokalnym;

2) inicjowanie działań profilaktycznych, edukacyjnych i informacyjnych mających na celu przeciwdziałanie przemocy domowej i powierzanie ich wykonania właściwym podmiotom;

3) inicjowanie działań w stosunku do osób doznających przemocy domowej oraz osób stosujących przemoc domową;

4) opracowanie projektu gminnego programu przeciwdziałania przemocy domowej oraz ochrony osób doznających przemocy domowej;

5) rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy w środowisku lokalnym;

6) powoływanie grup diagnostyczno-pomocowych i bieżące monitorowanie realizowanych przez nie zadań;

7) monitorowanie procedury „Niebieskie Karty”;

9) kierowanie osoby stosującej przemoc domową do uczestnictwa w programie korekcyjno-edukacyjnym dla osób stosujących przemoc domową lub programie psychologiczno-terapeutycznym dla osób stosujących przemoc domową;

10) składanie, na wniosek grupy diagnostyczno-pomocowej, zawiadomienia o popełnieniu przez osobę stosującą przemoc domową wykroczenia, o którym mowa w art. 66c ustawy z dnia 20 maja 1971 r. – Kodeks wykroczeń.

 

Zespół interdyscyplinarny realizuje działania określone w Gminnym Programie Przeciwdziałania Przemocy Domowej oraz Ochrony Ofiar Przemocy Domowej.

Obecnie funkcjonujący Zespół Interdyscyplinarny został powołany Zarządzeniem Burmistrza Lęborka nr 97/2023 z dnia 25 września 2023 r., w którym określony jest skład osobowy Zespołu oraz rodzaj instytucji, które reprezentują poszczególni członkowie.

Skład Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy Domowej w Lęborku

Katarzyna Deptułą – pracownik Referatu Oświaty w Urzędzie Miejskim w Lęborku

Dorota Kidrowska – pracownik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych w Starostwie Powiatowym w Lęborku

Katarzyna Nowak – Zastępca Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lęborku

Justyna Klinkosz-Pujsza – Prezes Stowarzyszenia na rzecz Przeciwdziałania Przemocy ‘Szansa” w Lęborku

Michał Szykut – Kierownik Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej w Sądzie Rejonowym w Lęborku

Mirosława Szymańska – Przewodnicząca Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Lęborku

Małgorzata Świerczyńska – pracownik socjalny w Samodzielnym Publicznym Specjalistycznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Lęborku

Sandra Wierzbowska – psycholog w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Lęborku

Ireneusz Wroński – Prezes Lęborskiego Stowarzyszenia Alternatywa dla Uzależnień w Lęborku

Małgorzata Wróblewska – Prezes Klubu Abstynenta „Odnowa” w Lęborku

Magdalena Zielke – aspirant sztabowy Zespołu do Spraw Profilaktyki Społecznej, Nieletnich i Patologii w Komendzie Powiatowej Policji w Lęborku

Przewodniczącą Zespołu Interdyscyplinarnego została Katarzyna Nowak

Zastępcą Przewodniczącej Zespołu została Małgorzata Wróblewska