Zespół Interdyscyplinarny

Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

Od 2011 r. na terenie Lęborka funkcjonuje Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

Siedziba Zespołu mieści się w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Lęborku przy ul. Wyszyńskiego 3, 84-300 Lębork, tel: 59 8634 964, pokój nr 113, zi@mopslebork.pl.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lęborku zapewnia obsługę organizacyjno – techniczną dla Zespołu.

Głównym zadaniem Zespołu, w myśl ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, jest integrowanie i koordynowanie działań podmiotów uprawnionych do interwencji i pomocy
w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz specjalistów działających na rzecz zapobiegania i zwalczania zjawiska przemocy w rodzinie na terenie Lęborka. Powyższe działania realizowane są poprzez:

  • diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie,
  • podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie mających na celu przeciwdziałanie temu zjawisku,
  • inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie,
  • rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy w środowisku lokalnym,
  • inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie.

Zespół interdyscyplinarny realizuje działania określone w Gminnym Programie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie.

Obecnie funkcjonujący Zespół Interdyscyplinarny został powołany Zarządzeniem Burmistrza Lęborka nr 40/2021 z dnia 23 marca 2021 r., w którym określony jest skład osobowy Zespołu oraz rodzaj instytucji, które reprezentują poszczególni członkowie.

Skład Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Lęborku

Przedstawiciele jednostek pomocy społecznej: Katarzyna Nowak – Przewodnicząca Zespołu, Iwona Sysik

Przedstawiciel Policji: Magdalena Zielke

Przedstawiciel ochrony zdrowia: Małgorzata Świerczyńska

Przedstawiciel MKRPA: Mirosława Szymańska

Przedstawiciele oświaty: Dorota Kidrowska, Katarzyna Deptuła

Przedstawiciel organizacji pozarządowych: Małgorzata Wróblewska – Zastępca Przewodniczącej Zespołu, Justyna Klinkosz – Pujsza, Ireneusz Wroński

Kurator sądowy: Michał Szykut

Żandarmeria Wojskowa: Sylwester Lipiński