Obowiązujące akty prawne

Obowiązujące akty prawne

  • Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1249 z późn. zm.) odsyłacz z linka:

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20051801493/U/D20051493Lj.pdf

  • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 r. w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta” odsyłacz z linka:

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20230001870/O/D20231870.pdf

  • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 października 2010 r. w sprawie wzoru zaświadczenia lekarskiego o przyczynach i rodzaju uszkodzeń ciała związanych z użyciem przemocy w rodzinie odsyłacz z linka:

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20230001827/O/D20231827.pdf

  • UCHWAŁA NR LV-706/2023 RADY MIEJSKIEJ W LĘBORKU z dnia 21 lipca 2023 r. w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy Domowej w Lęborku

http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/WDU_G/2023/3784/akt.pdf