Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lęborku

Rodzina 500+

Rodzina 500+

Już od 1 sierpnia można składać wnioski o 500+ na nowy okres świadczeniowy 2017/2018. Dotyczy to rodzin zainteresowanych kontynuowaniem korzystania z
Czytaj dalej
Stypendia szkolne

Stypendia szkolne

POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM STYPENDIUM SZKOLNE stypendium szkolne przyznawane jest uczniowi znajdującemu się w trudnej sytuacji materialnej, u którego
Czytaj dalej

20

Wrz 18

UWAGA! Od 01.10.2018 r. zmiana godzin przyjmowania wniosków

Od 01 października 2018 roku zmieniają się godziny przyjmowania wniosków:

ŚWIADCZENIA RODZINNE
poniedziałek, wtorek, czwartek: 8.00 – 14.00
środa i piątek: nieczynne

500+
poniedziałek, wtorek, czwartek: 8.00 – 14.00
środa i piątek: nieczynne

300+
poniedziałek, wtorek, czwartek: 8.00 – 14.00
środa i piątek: nieczynne

FUNDUSZ ALIMENTACYJNY
poniedziałek, wtorek, czwartek: 8.00 – 14.00
środa i piątek: nieczynne

6

Cze 18

INFORMACJA RODO

I.

Z uwagi na obowiązek stosowania od dnia 25 maja 2018r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) (dalej: Rozporządzenie RODO), aktualne będą poniższe zasady związane z przetwarzaniem udostępnionych dla MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W LĘBORKU – Pani/Pana danych osobowych :

 1. Administratorem danych jest : MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W LĘBORKU, 84-300 LEBORK, UL. WYSZYŃSKIEGO 3
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy za pomocą poczty elektronicznej pod adresem – iod@mainsoft.pl

II.

W/w administrator danych osobowych, zgodnie z art. 6 Rozporządzenia RODO przetwarza dane osobowe, w przypadku, gdy spełniony jest co najmniej jeden z poniższych warunków:

 1. osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów;
 2. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
 3. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;
 4. przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej;
 5. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi;
 6. przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem.

III.

Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zapisów ustaw:

 • ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej
 • ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych
 • ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów
 • ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci
 • ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów
 • ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin ,,Za życiem’’
 • ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych
 • ustalenie uprawnień i wypłaty pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty
 • ustalenie uprawnień i wypłaty dodatku energetycznego na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. prawo energetyczne
 • objęcie ubezpieczeniem społecznym oraz zdrowotnym na podstawie ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 o świadczeniach opieki zdrowotnej, finansowanych ze środków publicznych
 • prowadzenie postępowania wobec dłużników alimentacyjnych na podstawie ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów
 • prowadzenie postępowania wobec osób uzależnionych od alkoholu na podstawie ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowywaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (art. 21 ust. 2)
 • przeciwdziałanie przemocy w rodzinie na podstawie ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie
 • wspieranie rodziny na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

V.

W związku z przetwarzaniem udostępnionych przez Pana/Panią danych osobowych przysługuje Pani/Panu:

 1. prawo dostępu do swoich danych , na podstawie art. 15 Rozporządzenia RODO;
 2. prawo do sprostowania swoich danych , na podstawie art. 16 Rozporządzenia RODO;
 3. prawo do usunięcia swoich danych , na podstawie art. 17 Rozporządzenia RODO;
 4. prawo do ograniczenia przetwarzania swoich danych, na podstawie art. 18 Rozporządzenia RODO;
 5. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych na podstawie art.21 Rozporządzenia RODO;
 6. prawo do przenoszenia swoich danych , na podstawie art. 20 Rozporządzenia RODO.

VI.

Dane osobowe mogą być przekazywane:

 1. upoważnionym z mocy prawa podmiotom na udokumentowany wniosek
 2. dostawcom systemów IT, z którymi współpracuje Administrator, w celu utrzymania ciągłości oraz poprawności działania systemów;
 3. podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską, w celu dostarczenia korespondencji;

VII.

przypadkach, w których przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się na podstawie art.6 ust.1 lit a Rozporządzenia RODO, tj. zgody na przetwarzanie danych osobowych przysługuje Pani/ Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie.

VIII.

W przypadku uznania, że przetwarzanie przez w/w administratora Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, a od dnia 25 maja 2018 r. do organu będącego jego prawnym następcą.

22

Maj 18

Lęborska akademia młodych 2

Twin Media Sp. z o.o. prowadząca Kaszubski Inkubator Przedsiębiorczości STOLEM w Lęborku zaprasza mieszkańców powiatu lęborskiego do skorzystania ze wsparcia oferowanego w ramach projektu „Lęborska akademia młodych 2”, który jest kontynuacją projektu „Lęborska Akademia Młodych”. W ramach projektu oferujemy doradztwo zawodowe, szkolenia zawodowe i staże przyuczające do zawodu.

W ramach projektu można skorzystać:

1. z doradztwa zawodowego;

2. ze szkoleń kończących się egzaminem, które nadają kwalifikacje. Podczas szkoleń uczestnikom wypłacimy stypendium szkoleniowe oraz zapewnimy zwrot kosztów dojazdu, materiały szkoleniowe i dydaktyczne, wyżywienie, ubrania robocze;

3. z 6 lub 7 miesięcznych staży przyuczających do zawodu, ze stypendium stażowym w wysokości ok. 1000 zł „na rękę”/m-c i ubezpieczeniem. Podczas staży uczestnikom zapewnimy zwrot kosztów dojazdu oraz ubezpieczenie NNW. Formy wsparcia, z jakich skorzystają uczestnicy projektu będą dostosowane do ich potrzeb, predyspozycji i oczekiwań. Do projektu zapraszamy osoby bez pracy, nie uczestniczące w szkoleniu lub kształceniu w systemie stacjonarnym, w wieku 18-29 lat. W sumie ze wsparcia skorzystają 24 osoby.  Celem projektu jest zaktywizowanie wszystkich osób objętych wsparciem.

Zgłoszenia do projektu przyjmowane są w Lęborku w budynku Kaszubskiego Inkubatora Przedsiębiorczości STOLEM ul. Bolesława Krzywoustego 1.  Dokumenty rekrutacyjne i szczegółowe informacje nt. wsparcia są dostępne na stronie www.twinmedia.pl, profilu firmy na Facebook’u, a także udzielają ich pracownicy w/w biura. Informacje udzielane są także telefonicznie pod numerami: 796005035, 530072740.

Do kontaktu zapraszamy osoby bez pracy zainteresowane szkoleniami oraz stażem zawodowym, a także pracodawców, którzy poprzez staż przyuczą do zawodu swoich przyszłych pracowników.

Projekt „Lęborska akademia młodych 2” jest współfinansowany przez Unię Europejską ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój  na lata 2014-2020.

24

Sty 18

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na rok 2018

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lęborku przedstawia w załączniku plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na rok 2018.

27

Gru 17

UWAGA: OD GRUDNIA 2017 R. ZMIANA GODZIN PRZYJMOWANIA WNIOSKÓW

ŚWIADCZENIA RODZINNE
poniedziałek: 8.00 – 15.00
wtorek i czwartek: 8.00 – 14.00
środa i piątek: nieczynne

500+
poniedziałek:8.00 – 15.00
wtorek i czwartek:8.00 – 14.00
środa i piątek: nieczynne

FUNDUSZ ALIMENTACYJNY
poniedziałek: 8.00 – 15.00
wtorek i czwartek: 8.00 – 14.00
środa i piątek: nieczynne