Rodzina 500+

Rodzina 500+

Od 1 lipca program Rodzina 500+ obejmuje wszystkie dzieci do 18. roku życia bez względu na dochód rodziny. Dzięki tym
Czytaj dalej
Stypendia szkolne

Stypendia szkolne

POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM STYPENDIUM SZKOLNE stypendium szkolne przyznawane jest uczniowi znajdującemu się w trudnej sytuacji materialnej, u którego
Czytaj dalej

14

Sie 19

Program „Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych” – edycja 2019

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lęborku informuje, iż na podstawie art. 7 ust. 5 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Solidarnościowym Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosiło Program „Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych” – edycja 2019,

Gmina Lębork została zakwalifikowana do powyższego Programu.

Program „Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych” – edycja 2019 zakłada wsparcie finansowe gmin w zakresie realizacji zadań własnych o charakterze obowiązkowym, jakim jest organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych.
Program ma na celu zwiększenie dostępności do usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych.

Skierowany jest do osób niepełnosprawnych w wieku do 75 roku życia z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, jak również z orzeczeniem lekarza orzecznika ZUS o całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji lub orzeczeniem o niezdolności do samodzielnej egzystencji wydane na podstawie przepisów ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz dla dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

wsparcia w ramach Programu mogą skorzystać osoby spełniające warunki do udzielenia pomocy wskazane w ustawie o pomocy społecznej, których dochód nie przekracza 350% obowiązującego od 1 października 2018 r. kryterium dochodowego określonego w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, tj. dla osoby samotnie gospodarującej – 701 zł, dla osoby w rodzinie – 528 zł.

Osoby korzystające z pomocy w formie usług opiekuńczych bądź specjalistycznych usług opiekuńczych, kwalifikujące się do Programu „Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych” – edycja 2019 nie będą ponosiły odpłatności za te usługi.

 

29

Lip 19

UWAGA, nowe godziny przyjmowania wniosków od 01.08.2019 r.

Od 1 sierpnia 2019 r. zmieniają się godziny przyjmowania wniosków w MOPS Lębork:

ŚWIADCZENIA RODZINNE

poniedziałek: 7.00 – 15.00

wtorek, środa i czwartek: 8.00 – 14.00

piątek: nieczynne

FUNDUSZ ALIMENTACYJNY

poniedziałek: 7.00 – 15.00

wtorek i czwartek: 8.00 – 14.00

środa i piątek: nieczynne

500+ i 300+

poniedziałek: 7.00 – 15.00

wtorek, środa i czwartek: 8.00 – 14.00

piątek: nieczynne

STYPENDIA SZKOLNE

poniedziałek: 7.00 – 15.00

wtorek: 8.00 – 14.00

środa: 8.00 – 14.00

czwartek: 8.00 – 14.00

piątek: nieczynne

5

Lip 19

Nowe zasady – Rodzina 500+

Od 1 lipca program Rodzina 500+ obejmuje wszystkie dzieci do 18. roku życia bez względu na dochód rodziny. Dzięki tym zmianom ze świadczenia 500+ skorzysta  każde dziecko do ukończenia 18 roku życia. To prawie dwa razy więcej dzieci niż było do tej pory.

Wnioski o przyznanie świadczenia na nowych zasadach można składać on-line od 1 lipca (poprzez kanał bankowości elektronicznej, portal empatia.mrpips.gov.pl lub portal PUE ZUS), a od 1 sierpnia drogą tradycyjną (w formie papierowej).

 

Aby uzyskać prawo do świadczenia 500+ na nowych zasadach tj. od 1 lipca, rodzic dziecka, na które obecnie nie pobiera tego świadczenia, musi złożyć wniosek w okresie od 1 lipca 2019 r. do 30 września 2019 r.

Oznacza to, że tylko złożenie wniosku do końca września 2019 r. gwarantuje takiemu rodzicowi, że świadczenie wychowawcze na nowych zasadach zostanie wypłacone z wyrównaniem od lipca.

Jeśli  rodzic dziecka złoży wniosek po 30 września, świadczenie będzie przysługiwać od miesiąca złożenia wniosku.

 

Rodzice, którzy mają obecnie przyznane świadczenie wychowawcze na drugie i kolejne dzieci do 30 września 2019 r., składają od 1 lipca 2019 r. jeden wspólny wniosek o ustalenie prawa do świadczenia na wszystkie dzieci.

W ten sposób otrzymają od 1 lipca prawo do świadczenia na pierwsze dziecko (na które obecnie nie pobierają 500+), natomiast od 1 października br. na pozostałe dzieci (na które świadczenia są już przyznane do 30 września 2019 r.). Uwaga, rodzice ci muszą pamiętać aby złożyć wniosek do 30 września br., jeśli chcą otrzymać świadczenie wychowawcze na pierwsze dziecko z wyrównaniem od lipca br.

5

Lip 19

Świadczenie „Dobry start” (300+)

Świadczenie dobry start to 300 zł jednorazowego wsparcia dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny. Rodziny otrzymają świadczenie bez względu na dochód.

Komu przysługuje świadczenie?

Świadczenie dobry start przysługuje raz w roku na dziecko uczące się w szkole, aż do ukończenia przez nie 20. roku życia. Dzieci niepełnosprawne, uczące się w szkole, otrzymają świadczenie do ukończenia przez nie 24. roku życia.

Uwaga – 300 zł nie będzie przysługiwać:

 • na dzieci uczące się w przedszkolu oraz realizujące roczne przygotowanie szkolne (tzw. zerówka) w szkole lub przedszkolu,
 • jeżeli dziecko lub osoba ucząca się zostały umieszczone w domu pomocy społecznej, schronisku dla nieletnich, zakładzie poprawczym, areszcie śledczym, zakładzie karnym, szkole wojskowej lub innej szkole, jeżeli instytucje te zapewniają nieodpłatnie pełne utrzymanie,
 • gdy dziecko uczęszcza do szkoły policealnej i szkoły dla dorosłych.

Wniosek online już od 1 lipca!

Wniosek o świadczenie dobry start można składać online już od 1 lipca przez stronę empatia.mrpips.gov.pl lub przez bankowość elektroniczną oraz od 1 sierpnia również drogą tradycyjną (w formie papierowej). Wniosek należy złożyć do 30 listopada.

28

Cze 19

„OŻYWIONY LĘBORK „NOWY ŚWIAT” – usługi społeczne dla mieszkańców obszaru rewitalizacji”

REKRUTACJA DO PROJEKTU

 1. OŻYWIONY LĘBORK „NOWY ŚWIAT” – usługi społeczne dla mieszkańców obszaru rewitalizacji”

współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 6. Integracja, Działanie 6.2. Usługi społeczne, Poddziałanie 6.2.2. Rozwój usług społecznych.

okres realizacji: 01.09.2019 roku -31.12.2022 roku
nr umowy: RPPM.06.02.02-22-0005/17-01

 

Gmina Miasto Lębork w partnerstwie z:

 • Stowarzyszeniem EDUQ
 • Wielkopolskim Stowarzyszeniem Kuratorów Sądowych
 • Stowarzyszeniem Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych Przy SOSW w Lęborku – „Otwarte Drzwi”

w okresie od 1.09.2019 roku  do 31.12.2022 roku będzie realizowała projekt

 

 1. OŻYWIONY LĘBORK „NOWY ŚWIAT” – usługi społeczne dla mieszkańców obszaru rewitalizacji”

 

Cel główny projektu:

Zwiększenie dostępu do usług społecznych świadczonych na obszarze rewitalizacji dla potrzeb 165 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz ich rodzin

z obszaru rewitalizacji Lębork – Nowy Świat, w okresie od 1.09.2019 roku do 31.12.2022 roku.

Grupa docelowa:

165 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz ich rodzin zamieszkujących obszar rewitalizacji Lębork-Nowy Świat.

 

Uczestnicy/uczestniczki projektu w ramach powołanego KLUBU OSIEDLOWEGO „BAZA” przy ul. przy ul. Łokietka 5 będą mogli korzystać we wsparcia:

 

 1. Punktu Wsparcia Rodzin
 2. Punktu Wsparcia Seniorów
 3. Ośrodka Pracy z Młodymi „Nasze Miejsce

Natomiast utworzona Placówka Wsparcia Dziennego (położonej na terenie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego, z niezależnym dojściem od ul. Łokietka)

oferować będzie:

 1. Zajęcia świetlicowe
 2. Wsparcie przez streetworkerów.

 

Rekrutacja do projektu odbędzie się w okresie od lipca 2019 roku w trybie ciągłym.

 

Zapraszamy

 

Biuro rekrutacji:

EDUQ

84-300 Lębork ul. Krzywoustego 1

pok. 135

Tel. 692 320 317

Załączniki

Plik Opis
informacji o projekcie