„Aktywizacja zawodowa mieszkańców powiatu lęborskiego” – Przedłużona rekrutacja

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lęborku informuje, iż przedłuża do 31.10.2017 roku rekrutację uczestników do projektu pn. „Aktywizacja zawodowa mieszkańców powiatu lęborskiego” dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

Celem projektu jest: poprawa jakości działań na rzecz aktywizacji zawodowej (zwiększenie zatrudnienia osób pozostających bez pracy) przez wdrażanie kompleksowych rozwiązań w zakresie  aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy, skierowanych wyłącznie do osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy i stworzonych indywidualnie dla każdego uczestnika wsparcia na podstawie indywidualnej diagnozy.

ZASADY UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

Grupę docelową Projektu na terenie Gminy Miasto Lębork stanowić będą 15 osoby nieaktywne zawodowo w wieku aktywności zawodowej (ale mające więcej niż 30 lat), będące klientami MOPS Lęborku (nie zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy), mające miejsce zamieszkania w rozumieniu Kodeksu cywilnego na terenie województwa pomorskiego.

Preferowane do wsparcia w ramach projektu będą osoby należące do co najmniej jednej z poniższych grup:

a) osoby w wieku 50 lat i więcej

b) kobiety

c) osoby z niepełnosprawnościami

d) osoby długotrwale bezrobotne

e) osoby o niskich kwalifikacjach

2. Uczestnikami projektu będą osoby, które jednocześnie:

a) nie korzystają z tej samej co w niniejszym projekcie formy wsparcia w ramach innych projektów współfinansowanych przez EFS,

b)pozytywnie przeszły proces rekrutacji,

c) podpisały deklarację dobrowolnego udziału w projekcie,

d) wypełniły kwestionariusze rekrutacyjne uczestnictwa w projekcie,

e) wyraziły zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

Formularze zgłoszeniowe przyjmowane są w MOPS w Lęborku w pokoju 215 przy ul. Wyszyńskiego 3 w Lęborku, od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 14.00