Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zapytaniu ofertowym dot.:

Świadczenie usług psychologicznych w ramach projektu „Aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców powiatu lęborskiego” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

W terminie do dnia 5.10.2017 roku do godziny 9:00 wpłynęły poniższe oferty:

Lp.

Nazwa wykonawcy

Adres wykonawcy

data wpływu oferty

informacja o spełnieniu warunków udziału w postę-
powaniu przez wykonawców

tak/nie

Cena brutto

liczba punktów

za Kryterium 1

K1

liczba punktów

za Kryterium 2

K2

łączna liczba punktów

K1+K2

Uwagi

1. Consulting Ewa Baron

Mielenko

76-032 Mielenko

ul. Czereśniowa 2

2.10.2017r. tak cześć I- 4860,00

cześć II -4860,00

cześć III – 2700,00

łącznie:

12420,00

63,86 30 93,86
2 Centrum Szkoleń Psycholo- gicznych i Profilaktyki MUZA Sara Giorgi Toruń 87-100 Toruń

ul. Warmińska 3

3.10.2017r. nie cześć I- 4590

cześć II -4590

cześć III –

łącznie

x

x x x oferta złożona tylko na 2 części – Zamawiający  nie dopuścił możliwości składania ofert częściowych
2 DWCom Szkolenia

Dorota Wołosiuk-Kondratowicz Lębork

84-300 Lębork

ul. Aleja Wolności  30

3.10.2017r. cześć I-  4020,30

cześć II – 4830,30

cześć III  -2480,10

łącznie:

11330,70

 

70 30 100

W wyniku analizy ofert przedmiotowe zamówienie udzielone zostanie: DWCom Szkolenia Dorota Wołosiuk-Kondratowicz, 84-300 Lębork, ul. Aleja Wolności za cenę: 11330,70 zł (słownie złotych: jedenaście trzysta trzydzieści 70/100)

Uzasadnienie wyboru: wybrano najkorzystniejszą ofertę ( z największą liczbą punktów)

Lębork, dnia 5.10.2017 roku