Oferta pracy na stanowisko wychowawcy (streetworkera) do pracy w projekcie

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lęborku

  1. Wyszyńskiego 3

Oferta pracy na stanowisko wychowawcy (streetworkera) do pracy w projekcie

 

  1. OŻYWIONY LĘBORK „NOWY ŚWIAT” – usługi społeczne dla mieszkańców obszaru rewitalizacji”

współfinansowanym  ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 6. Integracja, Działanie 6.2. Usługi społeczne, Poddziałanie 6.2.2. Rozwój usług społecznych.

okres realizacji: 01.11.2019 roku – 31.12.2022 roku nr umowy: RPPM.06.02.02-22-0005/17

 

Wymagane kwalifikacje:

Wykształcenie wyższe:

– na kierunku pedagogika, pedagogika specjalna ,psychologia, socjologia, praca socjalna, nauki
o rodzinie lub na innym kierunku, którego program obejmuje resocjalizację, pracę socjalną, pedagogikę opiekuńczo-wychowawczą lub

– na dowolnym kierunku – uzupełnione studiami podyplomowymi w zakresie psychologii, pedagogiki, nauk o rodzinie, resocjalizacji z zakresu pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej.

– co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe i udokumentuje co najmniej 3-letni staż pracy z dziećmi lub rodziną

– w przypadku pedagoga – tytuł magistra na kierunku pedagogika albo pedagogika specjalna.

–  w przypadku psychologa – prawo wykonywania zawodu psychologa w rozumieniu ustawy z dnia
8 czerwca 2001r. o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów (Dz. U. 2019, poz. 1026)

 

Do zadań wychowawcy (streetworkera) należy w szczególności:

–  poznać środowisko lokalne, ustalić potrzeby i możliwości działania,

– organizować własna prace w sposób samodzielny, odpowiedzialny za dobór metod i form realizacji zadania,

– wypracować model pracy profilaktyczno-wychowawczej w środowisku otwartym- na ulicy, podwórku, boisku, parku w obszarze wyznaczonym przez pracodawcę,

– prowadzić działania zmniejszające zagrożenie patologią i niedostosowaniem społecznym poprzez stworzenie możliwości udzielenia ochrony i różnorodnej pomocy dzieciom i młodzieży pozostającym bez opieki,

– prowadzić działania prowadzące do rozbudowania wśród podopiecznych zainteresowań
i wskazywać możliwości realizacji zamierzeń, wspieranie w sytuacjach kryzysowych,

– wpływać na zmianę zachowań podopiecznych poprzez bezpośrednie kontakty z dziećmi dzięki wychowawczym, kulturotwórczym i korygującym działaniom, dążenie do wzmacniania pozytywnych nastawień, rozwoju aspiracji życiowych,

– propagowanie wzorców prawidłowego funkcjonowania społecznego poprzez edukację i trening
w zakresie obowiązujących norm współżycia społecznego,

– rozszerzenie kontaktów, dostępu do nowych, wzbogacających doświadczeń, ułatwianie nawiązywania kontaktów z innymi, w zależności od potrzeb i umiejętności, stymulowanie podopiecznych do samodzielnego poszukiwania w swoim otoczeniu nowych możliwości, sił osób, grup, instytucji

– współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządu terytorialnego właściwymi instytucjami, organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami i specjalistami działającymi na rzecz dziecka
i rodziny wymagających wsparcia w celu przeciwdziałania i ograniczania skutków negatywnych zjawisk społecznych

– monitorowanie i wspieranie procesu zmian, wzmacnianie i pokazywanie rezultatów własnych osiągnięć, dalsze budowanie postawy aktywnej klienta,

– prowadzenie dokumentacji (metryczki osób lub rodziny, plany pomocy, protokoły z wejścia do rodziny i inne),

– udzielać wsparcia psychologicznego poprzez indywidualne rozmowy,

– organizować wycieczki krajoznawcze i profilaktyczne.

– nawiązywać współpracę z rodzicami podopiecznych,

– sporządzenie sprawozdawczości z zakresu powierzonych zadań.

 

Wymiar czasu pracy: ½ etatu z możliwością zwiększenia wymiaru do pełnego etatu (system pracy zadaniowy).

Liczba miejsc: jedno

Okres realizacji zadania: od marca 2022 roku

Oferty zawierające CV, dokumentację potwierdzające posiadane kwalifikacje i uprawnienia prosimy kierować w zamkniętej kopercie z dopiskiem „nabór na stanowisko wychowawcy (streetworkera)” na adres: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lęborku, ul. Wyszyńskiego 3, lub bezpośrednio złożyć w sekretariacie MOPS pok. 112. Szczegółowe informacje na temat oferty pracy zostaną przekazane kandydatom na spotkaniu. Jednocześnie zastrzegamy sobie prawo kontaktu tylko
z wybranymi kandydatami.

Osoby zainteresowane prosimy o zgłaszanie ofert do dnia 2 marca 2022r. do godz. 15.

Klauzula informacyjna: dane osobowe przetwarzane są zgodnie z obowiązującymi przepisami,
w tym zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych RODO (Dz. U.UE.L. z 2016 r. nr 119, str.1) w sposób i w zakresie opisanym szczegółowo na stronie MOPS w Lęborku
(https://mopslebork.pl/rodo/).