Uprawnieni

Dodatek mieszkaniowy przysługuje:

  1. Najemcom albo podnajemcom lokali mieszkalnych, zamieszkującym w tych lokalach.
  2. Osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych, do których przysługuje im spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego.
  3. Osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach stanowiących ich własność i właścicielom samodzielnych lokali mieszkalnych.
  4. Innym osobom mającym tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego i ponoszącym wydatki związane z jego zajmowaniem.
  1. Osobom zajmującym lokal mieszkalny bez tytułu prawnego, oczekującym na przysługujący im lokal zamienny albo najem socjalny.

Kryterium dochodowe, przyznania dodatku mieszkaniowego

Za dochód do dodatku mieszkaniowego uważa się dochód w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 111).

  1. Dochód, po odliczeniu kwot alimentów świadczonych na rzecz innych osób, oznacza:

a) przychody podlegające opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1387 ze zm.), pomniejszone o koszty uzyskania przychodu, należny podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenia społeczne niezaliczone do kosztów uzyskania przychodu oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne,

b) dochód z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiągniętych przez osoby fizyczne.

Dodatek mieszkaniowy przysługuje, jeżeli w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o jego przyznanie średni miesięczny dochód przypadający na jednego członka gospodarstwa domowego wnioskodawcy nie przekroczył w gospodarstwie:

1) jednoosobowym – 40%  przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej,

2) wieloosobowym – 30%  przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej.

 

Dodatek mieszkaniowy przysługuje, jeżeli powierzchnia użytkowa zajmowanego lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego w przeliczeniu na liczbę członków gospodarstwa domowego nie przekracza 30% powierzchni normatywnej.

Powierzchnia normatywna w przeliczeniu na liczbę członków gospodarstwa domowego   wynosi:

–  dla 1 osoby – 35 m2 maksymalna powierzchnia uprawniająca do dodatku to 45,50 m2
–  dla 2 osób – 40 m2   maksymalna powierzchnia uprawniająca do dodatku to 52 m2

–  dla 3 osób – 45 m2   maksymalna powierzchnia uprawniająca do dodatku to 58,50 m2

–  dla 4 osób – 55 m2    maksymalna powierzchnia uprawniająca do dodatku to 71,50 m2
–  dla 5 osób – 65 m2   maksymalna powierzchnia uprawniająca do dodatku to 84,50 m2
–  dla 6 osób -70 m2      maksymalna powierzchnia uprawniająca do dodatku to 91 m2

W razie zamieszkiwania w lokalu mieszkalnym większej liczby osób dla każdej kolejnej osoby zwiększa się normatywną powierzchnię tego lokalu o 5 m2.

Normatywną powierzchnię powiększa się o 15m2, jeżeli w lokalu mieszkalnym zamieszkuje osoba niepełnosprawna poruszająca się na wózku inwalidzkim lub osoba niepełnosprawna, której niepełnosprawność wymaga zamieszkiwania w oddzielnym pokoju w przypadku gdy niepełnosprawność wymaga zamieszkiwania w oddzielnym pokoju (o wymogu tym orzekają zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności).

Dodatek mieszkaniowy przysługuje, także w sytuacji gdy powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego przekracza normatywną powierzchnię lokalu, ale nie więcej niż o:

  1. 30% albo
  2. 50% pod warunkiem, że udział powierzchni pokoi i kuchni w powierzchni użytkowej tego lokalu nie przekracza 60%.