Uprawnieni

Dodatek mieszkaniowy przysługuje:

1. Najmcom i podnajemcom lokali mieszkalnych.

2. Osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych, do których przysługuje im spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego.

3. Osobom mieszkającym w lokalach znajdujących się w budynkach stanowiących ich własność i właścicielom samodzielnych lokali mieszkalnych.

4. Innym osobom mającym tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego i ponoszącym wydatki związane z jego zajmowaniem.

5. Osobom zajmującym lokal mieszkalny bez tytułu prawnego, oczekującym na przysługujący im lokal zamienny albo socjalny.

Warunki jakie należy spełniać, aby otrzymać dodatek mieszkaniowy

OSIĄGANIE ODPOWIEDNIEGO DOCHODU

Dodatek mieszkaniowy przysługuje, jeżeli średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego uzyskany w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego nie przekracza:
1. 175% kwoty najniższej emerytury obowiązującej w dniu złożenia wniosku w gospodarstwie jednoosobowym;
2. 125% tej kwoty w gospodarstwie wieloosobowym.

Za dochód uważa się wszelkie przychody po odliczeniu kosztów ich uzyskania oraz po odliczeniu składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe. Do dochodu nie wlicza się świadczeń pomocy materialnej uczniów, dodatków dla sierot zupełnych, jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia się dziecka, dodatku z tytułu urodzenia dziecka, pomocy w zakresie dożywiania, zasiłków pielęgnacyjnych, zasiłków okresowych z pomocy społecznej, jednorazowych świadczeń pieniężnych i świadczeń w naturze z pomocy społecznej oraz dodatku mieszkaniowego.

ODPOWIEDNIA POWIERZCHNIA UŻYTKOWA ZAJMOWANEGO LOKALU

Normatywna (określona w ustawie) powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego lub budynku mieszkalnego w przeliczeniu na liczbę członków gospodarstwa domowego nie może przekraczać:
1. 35 m kw dla 1 osoby
2. 40 m kw dla 2 osób
3. 45 m kw dla 3 osób
4. 55 m kw dla 4 osób
5. 65 m kw dla 5 osób
6. 70 m kw dla 6 osób.

Dodatkowo:

  1. Jeśli w lokalu mieszka więcej niż 6 osób, dla każdej następnej osoby zwiększa się powierzchnię normatywną o 5 m kw.
  2. Jeśli w lokalu mieszka osoba niepełnosprawna poruszająca sie na wózku inwalidzkim lub w przypadku gdy niepełnosprawność wymaga zamieszkiwania w oddzielnym pokoju, wielkość powierzchni normatywnej zwiększa się o 15 m kw. (o wymogu tym orzekają zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności).

Dodatek mieszkaniowy przysługuje, także w sytaucji gdy powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego przekracza normatywną powierzchnię lokalu, ale nie więcej niż o:

  1. 30% albo
  2. 50% pod warunkiem, że udział powierzchni pokoi i kuchni w powierzchni użytkowej tego lokalu nie przekracza 60%.

liczba osób w gosp. dom. pow. normatywna 30% 50%
1 osoba  35 m kw 45,50 m kw 52,50 m kw
2 osoby 40 m -52 m kw 60 m kw
3 osoby 45 m kw 58,50 m kw 67,50 m kw
4 osoby 55 m kw 71,50 m kw 82,50 m kw
5 osób 65 m kw 84,50 m kw 97,50 m kw
6 osób 70 m kw 91 m kw 105 m kw