Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Lęborku

Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lęborku
ul. Wyszyńskiego 3 (wejście od strony ul. Franciszkańskiej)
pok. 123
tel. 59/8634753


Miejską Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Lęborku działającą na ustawie o wychowaniu w trzeźwości: (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz.487 ze zmianami) powołał zgodnie z aktem prawnym Burmistrz Miasta Lęborka Zarządzeniem Nr 21/2007 z dnia 13 marca 2007 roku zmienionym Zarządzeniem Nr 30/2009 Burmistrza Miasta Lęborka z dnia 12 maja 2009 r. oraz Zarządzeniem nr 54/2012 Burmistrza Miasta Lęborka z dnia 12 czerwca 2012 roku.

W skład Komisji weszły osoby odpowiednio przeszkolone, reprezentujące różne zawody  i specjalności niezbędne do skutecznego zajmowania się  zadaniami związanymi z profilaktyką  i rozwiązywaniem problemów alkoholowych, jednocześnie przedstawiciele tejże Komisji  wchodzą w skład Zespołu Interdyscyplinarnego do którego zadań należą działania związane z interwencją i pomocą rodzinom, w których dochodzi do przemocy.

Skład Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Lęborku:

 1. Mirosława Szymańska – Przewodnicząca
 2. Katarzyna Nowak – Zastępca Przewodniczącej
 3. Mariusz Hajduk – członek komisji
 4. Elżbieta Kowalczyk – członek komisji
 5. Halina Łukian – członek komisji
 6. Mariola Motyl – członek komisji
 7. Ryszard Reszczyński – członek komisji
 8. Tatiana Warska – członek komisji
 9. Bożena Orlikowska-Widz – członek komisji
 10. Tadeusz Zieliński – członek komisji

Do ustawowych zadań Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Lęborku należy m.in.:

 • inicjowanie działań w zakresie realizacji zadań własnych gminy związanych z profilaktyką  i rozwiązywaniem problemów alkoholowych;
 • współpraca przy opracowaniu, corocznego Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii;
 • współpraca z Pełnomocnikiem ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych  oraz przeciwdziałania narkomanii w zakresie gospodarowania środkami finansowymi  przeznaczonymi w budżecie miasta na realizację zadań wynikających z w/w programu.
 • prowadzenie rozmów interwencyjno – motywujących z osobami zgłaszanymi do komisji  w zakresie nadużywania alkoholu oraz stosowania przemocy w rodzinie;
 • podejmowanie czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu wobec osób  uzależnionych od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa  odwykowego;
 • wydawanie opinii o zgodności lokalizacji punktów sprzedaży napojów alkoholowych w zakresie wydawanych zezwoleń na detaliczną sprzedaż napojów alkoholowych;
 • kontrola punktów sprzedaży napojów alkoholowych w zakresie przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych;

W celu realizacji zadań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz integracji społecznej osób uzależnionych od alkoholu należących do zadań własnych gminy, prowadzonych w postaci gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, uchwalanego corocznie przez Radę Miejską w Lęborku, Burmistrz Miasta Lęborka  powołał Zarządzeniem Nr 69/2010 z dnia 15 grudnia 2010 roku pełnomocnika ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii.

Stanowisko to pełni Pan Sławomir Tutakowski.

Do jego zadań należy m.in.:

 1. opracowywanie projektów gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii, sprawozdań z ich realizacji oraz koordynowanie zadań wynikających z tych programów;
 2. gospodarowanie środkami finansowymi przeznaczonymi w budżecie miasta na realizację zadań wynikających z programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii;
 3. prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;
 4. kontrola merytoryczna zadań realizowanych w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.