Strona Główna Stypendia szkolne

 POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM

STYPENDIUM SZKOLNE

stypendium szkolne przyznawane jest uczniowi znajdującemu się w trudnej sytuacji materialnej, u którego w rodzinie dochód na jedną osobę nie przekracza 514 zł

w szczególności gdy w rodzinie występuje bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna

...............................................................................
Miejsce przyjmowania wniosków:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lęborku, ul. Wyszyńskiego 3

Tel. (059) 8634 761

Mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.Wymagane dokumenty:

·wypełniony druk wniosku - formularz do pobrania w Informacji Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lęborku, w pokoju nr 126 lub z załącznika

·formularz wniosku po wypełnieniu należy przedstawić dyrektorowi szkoły celem poświadczenia uczęszczanie dziecka do szkoły

·dokumenty poświadczające dochody osiągnięte w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku, tj. m.in.:

1.zaświadczenie z zakładu pracy o wynagrodzeniu (netto);

2.decyzję przyznającą świadczenie emerytalne/rentowe;

3.prowadzący działalność gospodarczą - zaświadczenie wydane przez naczelnika urzędu skarbowego zawierające informację o formie opodatkowania;

4.prowadzący gospodarstwo rolne - informacja o ilości ha przeliczeniowych;

5.wyrok sądu zasądzający alimenty;

6.zaświadczenie od komornika o przekazanych należnościach alimentacyjnych;

7.orzeczenie o niepełnosprawności;
inny dokument mogący potwierdzić wysokość dochodów, z których utrzymuje się rodzice

Opłaty: bez opłat


Inne informacje:

1. Pomoc materialna o charakterze socjalnym przysługuje przy jednoczesnym spełnieniu kryteriów określonych w odrębnych przepisach:

a) do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia, m.in.:

·uczniom szkół publicznych

·uczniom szkół niepublicznych o uprawnieniach szkól publicznych dla młodzieży i dorosłych

b) do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki:

·uczniom szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych

·wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiającym dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo w stopniu głębokim oraz dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo ze sprężonymi niepełnosprawnościami, realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki.

2.Pomoc materialna o charakterze socjalnym przysługuje w przypadku, gdy dochód na jedną osobę w rodzinie nie przekracza 514 zł (netto).

3.Wysokość stypendium szkolnego ustala się biorąc pod uwagę sytuację materialną uczniów i ich rodzin oraz inne istotne okoliczności, tj.:

- dochód na osobę w rodzinie do 100 zł - minimalna wysokość stypendium 120% kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1518 ze zm.)

- dochód na osobę w rodzinie od 100-200 zł - minimalna wysokość stypendium 100% kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1518 ze zm.)

- dochód na osobę w rodzinie powyżej 200 zł - minimalna wysokość stypendium 80% kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1518 ze zm.)

4.Wnioski należy składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Lęborku (pokój 126) w terminie od 1 sierpnia do dnia 15 września danego roku szkolnego.

5.Sposobem udzielania stypendiów jest refundacja kosztów poniesionych przez wnioskodawcę, m.in. udzielanego w formie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym (np. na zakup podręczników, przyborów szkolnych, stroju i obuwia sportowego wymaganego na zajęcia wychowania fizycznego).

6.Wypłata stypendium następuje po otrzymaniu przez Urząd Miejski w Lęborku dotacji celowej z budżetu państwa na wskazany przez wnioskodawcę rachunek bankowy lub w formie wypłaty gotówkowej w kasie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lęborku na podstawie przedłożonych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Lęborku, oryginalnych dowodów (np. faktur) wystawionych imiennie na wnioskodawcę potwierdzających poniesienie kosztu, zgodnie z decyzją ws. stypendium.

Faktury powinny odnosić się do okresów:

·od 1 lipca do 19 grudnia;

·od 1 stycznia do 30 czerwca.

................................................................................

Czas realizacji usługi:

Decyzja w sprawie przyznania lub odmowy stypendium szkolnego zostaje wystawiona po otrzymaniu przez Urząd Miejski w Lęborku dotacji celowej z budżetu państwa.

.................................................................................


Tryb odwoławczy

Od decyzji służy prawo wniesienia odwołania w termie 14 dni od dnia jej otrzymania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku za pośrednictwem kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lęborku.

..................................................................................

Podstawa prawna:

·Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943 ze zm.)

·Uchwała Nr XXV-346/202017 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miasto Lębork (Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego poz. 901)

·Uchwała Nr XXV-345/202017 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznych w Lęborku do prowadzenia postępowania i wydawania decyzji administracyjnych w sprawach z zakresu świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów na terenie Gminy Miasto Lębork (Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego poz. 886)

Naszą witrynę przegląda teraz 74 gości 
Lipiec 2018
Pn Wt Śr Cz Pt So N

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31