Socjolog

Bogumiła Borkowska

pokój nr 208 (II piętro)
przyjmuje od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:40 do 15:40
tel. 0-59/8634-963

Do zadań socjologa należy w szczególności:

  • gromadzenie, aktualizowanie adresów i informacji o organizacjach pozarządowych, danych dotyczących instytucji i usług sektora socjalnego, wdrażanych programów celowych dotyczących pomocy społecznej i sposobów ich finansowania, a także inicjatyw podejmowanych przez organizacje pozarządowe,
  • poszukiwanie dla pomocy społecznej możliwie najlepszych i najskuteczniejszych rozwiązań,
  • inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do wyrównania poziomu życia mieszkańców w tym integracji osób niepełnosprawnych ze społeczeństwem,
  • sporządzanie bilansu potrzeb w zakresie pomocy społecznej dotyczący określenia różnorodnych potrzeb ilościowych i jakościowych,
  • opracowywanie programów do realizacji przez Świetlicę dla dzieci, Dzienny Dom Pomocy i Noclegownię,
  • prowadzenie socjoterapii grupowej z dziećmi uczęszczającymi do świetlicy MOPS w ramach realizowanych programów,
  • współpraca przy konstruowaniu projektów dla programów Unii Europejskiej ukierunkowanych na pomoc społeczną,
  • rozpoznawanie wspólnych i różnych uwarunkowań, celów, wartości i praktyk pracy socjalnej w krajach europejskich,
  • monitorowanie możliwości przystosowania pomocy społecznej do zmian związanych z integracją europejską.

Socjolog podlega bezpośrednio kierownikowi Ośrodka.