Rodzina 500+

Rodzina 500+

Celem świadczenia wychowawczego jest częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowaniem dziecka, w tym z opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych.

Świadczenie wychowawcze przysługuje w wysokości 500,00 zł miesięcznie na dziecko w rodzinie niezależnie od wysokości dochodów uzyskiwanych przez rodzinę.
Świadczenie wychowawcze przysługuje do dnia ukończenia przez dziecko 18 roku życia.

O świadczenie wychowawcze mogą się ubiegać:

 • matka lub ojciec dziecka (jeśli dziecko wspólnie zamieszkuje i pozostaje na utrzymaniu matki lub ojca)
 • opiekun faktyczny dziecka – czyli osoba, która faktycznie sprawuje opiekę nad dzieckiem i wystąpiła do sądu opiekuńczego o przysposobienie dziecka (jeśli dziecko wspólnie zamieszkuje i pozostaje na utrzymaniu opiekuna faktycznego)
 • opiekun prawny dziecka
 • dyrektor domu pomocy społecznej

Świadczenie wychowawcze przysługuje, jeśli rodzic lub opiekun zamieszkuje wspólnie z dzieckiem na terenie Polski (chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego stanowią inaczej)  oraz dziecko pozostaje na jego utrzymaniu.

Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego

Jeśli członek rodziny lub niebędący członkiem rodziny drugi rodzic dziecka przebywa poza granicami Polski w kraju objętym koordynacją systemów zabezpieczenia społecznego, wniosek złożony w tut. MOPS zostanie przekazany do Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku, która ustali, czy przepisy o koordynacji mają zastosowanie w danej sprawie
W przypadku gdy koordynacji będzie miała zastosowanie, to decyzje w danej sprawie będzie podejmował Wojewoda Pomorski.

Opieka naprzemienna

W przypadku świadczenia wychowawczego ustalanego na dziecko pozostające pod opieką naprzemienną, każdy z rodziców powinien złożyć osobny wniosek, przedkładając dokumenty potwierdzające sprawowanie opieki naprzemiennej. Każdemu z rodziców przysługuje połowa kwoty za dany miesiąc.

Przypominamy o obowiązku poinformowania o wszystkich zmianach mających wpływ na prawo do świadczenia wychowawczego, tj:

 • zmianę miejsca zamieszkania
 • zmianę osoby, z którą dziecko zamieszkuje i na której utrzymaniu pozostaje
 • sądowe orzeczenie o ustanowieniu opieki naprzemiennej
 • wyjazd członka rodziny poza granice Polski
 • umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej lub instytucji zapewniającej całodobowe nieodpłatne utrzymanie

 

Wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego na nowy okres świadczeniowy rozpoczynający się  1 czerwca 2021 r. będzie można składać już od 1 lutego 2021 r. drogą elektroniczną, a od 1 kwietnia 2021 r. drogą tradycyjną – papierowo w MOPS lub za pośrednictwem poczty.

Wnioski drogą elektroniczną będzie można złożyć:

 • za pośrednictwem Portalu Informacyjno-Usługowego Empatia na stronie https://empatia.mpips.gov.pl/,
 • przez bankowość elektroniczną oraz
 • portal PUE ZUS.

Okres świadczeniowy 2021/2022

W przypadku złożenia wniosku wraz z wymaganymi dokumentami:

Termin złożenia wniosku: Termin rozpatrzenia:
od 1 lutego 2021 r. do 30 kwietnia 2021 do 30 czerwca 2021 r.
od 1 maja do 31 maja 2021 r. do 31 lipca 2021 r.
od 1 czerwca do 30 czerwca 2021 r. do 31 sierpnia 2021 r.
od 1 lipca do 31 lipca 2021 r. do 30 września 2021 r.
od 1 sierpnia do 31 sierpnia 2021 r. do 31 października 2021 r.
od 1 września 2021 do 31 maja 2022 r. nie później niż w ciągu miesiąca od złożenia wniosku a sprawy szczególnie skomplikowanej – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania, tj. złożenia wniosku

 

Złożenie wniosku do końca czerwca 2021 r. będzie gwarantowało, że świadczenie wychowawcze zostanie wypłacone z wyrównaniem od 1 czerwca 2021 r.

Natomiast, jeśli osoba ubiegająca się o świadczenie złoży wniosek na nowy okres po 30 czerwca 2021 r. świadczenie wychowawcze będzie przysługiwało od miesiąca złożenia wniosku.