Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lęborku

Rodzina 500+

Rodzina 500+

Już od 1 sierpnia można składać wnioski o 500+ na nowy okres świadczeniowy 2017/2018.
Dotyczy to rodzin zainteresowanych kontynuowaniem korzystania z tej formy wsparcia, jak i tych rodzin, które chcą dołączyć do rządowego programu „Rodzina 500 plus”.

Prawo do wsparcia w ramach rządowego programu „Rodzina 500 +” jest ustalane na okres roku – od 1 października danego roku do 30 września kolejnego roku.
Korzystanie ze wsparcia w ramach programu „Rodzina 500+” w nowym okresie świadczeniowym wymaga złożenia wniosku. Dotyczy to rodzin uczestniczących w programie, jak i tych, które zamierzają dopiero do niego dołączyć

Wniosek złożony w sierpniu zapewni ciągłość świadczenia.
Wnioski o świadczenie wychowawcze będzie można złożyć już 1 sierpnia.
Złożenie kompletnego i prawidłowo wypełnionego wniosku w sierpniu daje gwarancję ciągłości otrzymywania świadczenia. Przyznanie świadczenia wychowawczego oraz wypłata przyznanego świadczenia za miesiąc październik nastąpi do 31 października tego roku.
Złożenie wniosku we wrześniu spowoduje, że ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego i jego wypłata za październik i listopad nastąpi nie później niż do 30 listopada. W przypadku gdy wniosek zostanie złożony w październiku, przyznanie i wypłata świadczenia wychowawczego za październik, listopad i grudzień nastąpi nie później niż do 31 grudnia.
Gdy wniosek zostanie złożony w okresie od 1 grudnia do 31 stycznia następnego roku, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata świadczeń przysługujących od miesiąca złożenia wniosku, następuje do ostatniego dnia lutego następnego roku.
Należy więc pamiętać, że wskutek złożenia wniosku później niż w październiku, prawo do świadczenia wychowawczego zostanie ustalone od miesiąca złożenia wniosku, bez wyrównania za wcześniejsze miesiące w ramach obowiązującego okresu zasiłkowego.


Osobiście, listownie lub przez internet

Formularze wniosków i innych dokumentów niezbędnych do ubiegania się o świadczenia wychowawcze udostępnia podmiot realizujący te świadczenia w danej gminie – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lęborku.
Wypełniony wniosek można złożyć osobiście, listownie za pośrednictwem Poczty Polskiej lub przez internet. W tym ostatnim przypadku rodziny mają do wyboru aż 4 kanały online:
1/ ministerialny Portal Informacyjno-Usługowy Emp@tia,
2/ Profil Zaufany,PUE
3/ ZUS
4/ bankowość elektroniczną.

Główne zasady
– Świadczenie wychowawcze w ramach Programu Rodzina 500 plus mogą otrzymać rodzice oraz opiekunowie dzieci do 18. roku życia.
– Przyznane świadczenia wychowawcze są nieopodatkowane
– Wysokość świadczenia: to 500 zł miesięcznie na drugie i kolejne dziecko niezależnie od dochodu.
Rodziny o niskich dochodach otrzymają wsparcie także dla pierwszego lub jedynego dziecka przy
spełnieniu kryterium przeciętnego miesięcznego dochodu 800 zł netto lub 1200 zł w przypadku
wychowywania w rodzinie dziecka niepełnosprawnego.
Istotne jest, że w składzie rodziny brane są pod uwagę pozostające na utrzymaniu i wspólnie
zamieszkujące dzieci do ukończenia 25 roku życia. Dodatkowo, wliczane też są dzieci, które
-ukończyły 25. rok życia, legitymujące się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności,
jeżeli w związku z tą niepełnosprawnością przysługuje świadczenie pielęgnacyjne lub specjalny
zasiłek opiekuńczy albo zasiłek dla opiekuna.
-Świadczenie przysługuje rodzinie bez względu na stan cywilny rodziców. Otrzymają je zatem
zarówno rodziny, w których rodzice są w związku małżeńskim, rodzice pozostający
w nieformalnych związkach, jak i rodziny niepełne, W przypadku rodziców rozwiedzionych
wsparcie otrzyma ten rodzic, który faktycznie sprawuje opiekę nad dzieckiem..
-Prawo do świadczenia wychowawczego w stosunku do dziecka wychowywanego samotnie
przez jednego z rodziców będzie uzależnione od ustalenia na rzecz tego dziecka
świadczenia alimentacyjnego od drugiego rodzica.
W praktyce oznacza to, że do wniosku o świadczenie 500+ rodzic samotnie wychowujący dziecko będzie musiał dołączyć pochodzący lub zatwierdzony przez sąd tytuł wykonawczy, potwierdzający ustalenie świadczenia alimentacyjnego na rzecz dziecka od drugiego rodzica, chyba że z przyczyn obiektywnych jest niemożliwe gdyż np. drugi z rodziców nie żyje, ojciec dziecka jest nieznany|.
Jeśli do wniosku nie zostanie dołączony tytuł wykonawczy, podmiot realizujący przyjmie wniosek, ale wezwie wnioskodawcę do uzupełnienia tego braku w terminie 3 miesięcy pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpoznania. Jeśli wniosek zostanie uzupełniony o brakujący dokument w wyznaczonym terminie i pozostałe warunki zostaną spełnione, świadczenie wychowawcze będzie przysługiwało od miesiąca złożenia wniosku.
– Przepisy o utracie i uzyskaniu dochodu nie mają zastosowania w sytuacji, gdy wnioskodawca lub członek jego rodziny utraci dochód i w okresie 3 miesięcy od daty utraty dochodu ponownie uzyska dochód u tego samego pracodawcy, zleceniodawcy lub zamawiającego dzieło lub ponownie rozpocznie pozarolniczą działalność gospodarczą.
– w stosunku do osób rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne został wprowadzony wymóg dołączenia do wniosku o 500+ zaświadczenia naczelnika urzędu skarbowego o formie opłacanego podatku, wysokości przychodu, stawce podatku oraz wysokości opłaconego podatku w roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na jaki ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego.

Rodzina 500 plus w UE

Świadczenie wychowawcze nie przysługuje, jeżeli rodzinie przysługuje za granicą świadczenie o podobnym charakterze. Jeśli rodzic przebywa w innym państwie UE. EOG lub Szwajcarii i złoży tam wniosek o świadczenia rodzinne, tamtejszy organ informuje o tym fakcie właściwego marszałka województwa w Polsce. Ten zaś przekazuje te informacje do właściwej gminy. Jest to mechanizm, który od wejścia Polski do UE, tj. od ponad 13 lat funkcjonuje już w systemie świadczeń rodzinnych i eliminuje sytuacje jednoczesnego pobierania świadczeń w więcej niż jednym kraju.

500 plus a zamieszkiwanie za granicą

Podstawowym warunkiem otrzymania świadczenia wychowawczego, zgodnie z zapisem art. 1 ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, jest zamieszkiwanie Polsce. Świadczenie wychowawcze nie przysługuje więc rodzicom, którzy nie zamieszkują w Polsce lecz za granicą i bez znaczenia pozostaje np. fakt posiadania obywatelstwa polskiego, czy nawet posiadania formalnego meldunku w Polsce (istotne jest, że w przypadku pobytu za granicą w innym państwie UE, EOG lub Szwajcarii, prawo do świadczenia wychowawczego ustalane jest w oparciu o unijne przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego). Gminne organy właściwe mogą weryfikować warunek zamieszkiwania w Polsce w zewnętrznych bazach danych, np. w bazach danych ubezpieczenia zdrowotnego, a w przypadku wątpliwości co do spełnienia warunku zamieszkiwania w Polsce, gminny organ właściwy będzie mógł wezwać rodzica ubiegającego się lub otrzymującego świadczenie wychowawcze do osobistego stawiennictwa w celu potwierdzenia zamieszkiwania w Polsce.

Załączniki

Plik Opis
SW-1_nowy_okres SW-1_nowy_okres
ZSW-01_nowy_okres ZSW-01_nowy_okres
ZSW-03_nowy_okres ZSW-03_nowy_okres
ZSW-04_nowy_okres ZSW-04_nowy_okres