Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lęborku

„OŻYWIONY LĘBORK „NOWY ŚWIAT” – usługi społeczne dla mieszkańców obszaru rewitalizacji”

REKRUTACJA DO PROJEKTU

  1. OŻYWIONY LĘBORK „NOWY ŚWIAT” – usługi społeczne dla mieszkańców obszaru rewitalizacji”

współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 6. Integracja, Działanie 6.2. Usługi społeczne, Poddziałanie 6.2.2. Rozwój usług społecznych.

okres realizacji: 01.09.2019 roku -31.12.2022 roku
nr umowy: RPPM.06.02.02-22-0005/17-01

 

Gmina Miasto Lębork w partnerstwie z:

  • Stowarzyszeniem EDUQ
  • Wielkopolskim Stowarzyszeniem Kuratorów Sądowych
  • Stowarzyszeniem Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych Przy SOSW w Lęborku – „Otwarte Drzwi”

w okresie od 1.09.2019 roku  do 31.12.2022 roku będzie realizowała projekt

 

  1. OŻYWIONY LĘBORK „NOWY ŚWIAT” – usługi społeczne dla mieszkańców obszaru rewitalizacji”

 

Cel główny projektu:

Zwiększenie dostępu do usług społecznych świadczonych na obszarze rewitalizacji dla potrzeb 165 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz ich rodzin

z obszaru rewitalizacji Lębork – Nowy Świat, w okresie od 1.09.2019 roku do 31.12.2022 roku.

Grupa docelowa:

165 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz ich rodzin zamieszkujących obszar rewitalizacji Lębork-Nowy Świat.

 

Uczestnicy/uczestniczki projektu w ramach powołanego KLUBU OSIEDLOWEGO „BAZA” przy ul. przy ul. Łokietka 5 będą mogli korzystać we wsparcia:

 

  1. Punktu Wsparcia Rodzin
  2. Punktu Wsparcia Seniorów
  3. Ośrodka Pracy z Młodymi „Nasze Miejsce

Natomiast utworzona Placówka Wsparcia Dziennego (położonej na terenie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego, z niezależnym dojściem od ul. Łokietka)

oferować będzie:

  1. Zajęcia świetlicowe
  2. Wsparcie przez streetworkerów.

 

Rekrutacja do projektu odbędzie się w okresie od lipca 2019 roku w trybie ciągłym.

 

Zapraszamy

 

Biuro rekrutacji:

EDUQ

84-300 Lębork ul. Krzywoustego 1

pok. 135

Tel. 692 320 317

Załączniki

Plik Opis
informacji o projekcie