Strona Główna Pomoc interdyscyplinarna

pomoc interdyscyplinarna

Małgorzata Wróblewska

pokój nr 121 (parter)
przyjmuje w poniedziałki, wtorki, środy i piątki od 7:00 do 15:00
w czwartki od 7:00 do 12:00
tel. 0-59/8634-959


Do zadań pedagoga należy w szczególności:
-     prowadzenie działań terapeutycznych i rehabilitacyjnych dla osób uzależnionych od alkoholu,
-     prowadzenie działań terapeutycznych nakierowanych na rodziny alkoholików ze szczególnym uwzględnieniem dzieci alkoholików,
-    udzielanie rodzinom, u których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie,
-     prowadzenie profilaktyki działalności informacyjnej i edukacyjnej nakierowanej szczególnie na dzieci i młodzież,
-     udzielanie pomocy osobom doznającym przemocy,
-     udzielanie wsparcia dla dzieci i rodzin w trudnych sytuacjach rodzinnych, które przeżywają szeroko rozumiany kryzys,
-     prowadzenie działań terapeutycznych indywidualnych i grupowych dla ofiar przemocy,
-     pełnienie roli punktu konsultacyjnego dla pracowników socjalnych rozwiązujących problemy rodzin z chorobą alkoholową.

Pedagog podlega bezpośrednio kierownikowi Ośrodka. 

 

Katarzyna Nowak

pok. 113 (parter)
przyjmuje od poniedziałku do piątku od 7:00 do 15:00
tel. 0-59/8634-964

Do zadań pracownika Punktu Informacyjno – Konsultacyjnego dla Osób Doznających Przemocy w Rodzinie należy:

-     działanie w środowisku lokalnym na rzecz ofiar przemocy,
-     udzielanie informacji o możliwościach uzyskania wszechstronnej pomocy dla osób dotkniętych przemocą,
-     udzielanie pomocy w jak najlepszym wykorzystaniu dostępnych źródeł wsparcia zewnętrznego,
-     wskazywanie osób, środowisk i instytucji, które mogą udzielić skutecznej pomocy ofiarom przemocy,
-     kreowanie współpracy ze środowiskiem lokalnym a także praca ze sprawcami przemocy,
-     zwiększanie świadomości osób uwikłanych w przemoc,
- obsługa telefonu zaufania i poradni on-line.

Pracownik punktu podlega bezpośrednio kierownikowi Ośrodka  

 

Bogumiła Borkowska

pokój nr 208 (II piętro)
przyjmuje od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:40 do 15:40
tel. 0-59/8634-963

Do zadań socjologa należy w szczególności:
- gromadzenie, aktualizowanie adresów i informacji o organizacjach pozarządowych, danych dotyczących instytucji i usług sektora socjalnego, wdrażanych programów celowych dotyczących pomocy społecznej i sposobów ich finansowania, a także inicjatyw podejmowanych przez organizacje pozarządowe,
poszukiwanie dla pomocy społecznej możliwie najlepszych i najskuteczniejszych rozwiązań,
- inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do wyrównania poziomu życia mieszkańców w tym integracji osób niepełnosprawnych ze społeczeństwem,
-    sporządzanie bilansu potrzeb w zakresie pomocy społecznej dotyczący określenia różnorodnych potrzeb ilościowych i jakościowych,
-     opracowywanie programów do realizacji przez Świetlicę dla dzieci, Dzienny Dom Pomocy i Noclegownię,
- prowadzenie socjoterapii grupowej z dziećmi uczęszczającymi do świetlicy MOPS w ramach realizowanych programów,
-     współpraca przy konstruowaniu projektów dla programów Unii Europejskiej ukierunkowanych na pomoc społeczną,
-     rozpoznawanie wspólnych i różnych uwarunkowań, celów, wartości i praktyk pracy socjalnej w krajach europejskich,
-     monitorowanie możliwości przystosowania pomocy społecznej do zmian związanych z integracją europejską.

Socjolog podlega bezpośrednio kierownikowi Ośrodka.

 

Tatiana Zielke

Biuro wolontariatu znaduje sie pod adresem:
84–300  Lębork  
ul. Krzywosutego 1, pokój 104
poniedziałek 11:30 do 16:30, wtorek 10:00 do 13:30, środa 11:30 do 16:30
czwartek 10:00 do 13:30
tel. 668-205-407


Do zadań pracownika biura wolontariatu należy:
-     pośrednictwo pracy dla wolontariuszy,
-     promowanie wolontariatu w środowisku lokalnym,
-     opracowywanie i wprowadzanie programów pilotażowych,
-     dążenie do wypracowywania rekomendowanych standardów w dziedzinie wolontariatu,
-     organizacja i koordynowanie planu pracy wolontariuszy (prowadzenie kart aktywności),
-     prowadzenie grup wsparcia dla wolontariuszy,
-     współpracowanie z organizacjami pozarządowymi.

Pracownik biura wolontariatu podlega bezpośrednio kierownikowi Ośrodka.

 

84-300 Lębork

ul. Wyszyńskiego 3
e-mail :

mops@mopslebork.pl

 

telefon / fax:

Sekretariat: 0-59 / 8622-711

Informacja: 0-59 / 8634-758


KASA CZYNNA
poniedziałek-piątek 
10.00 -13.30


Pracownicy socjalni przyjmują
poniedziałek-piątek 
7.00 -10.00

 


Kierownik MOPS przyjmuje interesantów:
poniedziałek
12.00 -14.00ŚWIADCZENIA RODZINNE
przyjmują:


poniedziałek
8.00 - 15.00
wtorek i czwartek
8.00 - 14.00
środa i piątek
nieczynne

500+
przyjmują:
 
poniedziałek
8.00 - 15.00
wtorek i czwartek
8.00 - 14.00
środa i piątek
nieczynne

FUNDUSZ ALIMENTACYJNY
przyjmują:
 
poniedziałek
8.00 - 15.00
wtorek i czwartek
8.00 - 14.00
środa i piątek

nieczynne

STYPENDIA SZKOLNE
przyjmują:

 
poniedziałek
7.00 - 15.00
wtorek 
8.00 - 14.00
środa
8.00 - 14.00
czwartek
8.00 - 14.00
piątek
nieczynne

NOCLEGOWNIA:

84-300 Lębork ; ul. Łokietka 13,


Naszą witrynę przegląda teraz 50 gości 
Lipiec 2018
Pn Wt Śr Cz Pt So N

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31