Strona Główna Projekty unijne

projekty unijne

alt
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lęborku informuje, przedłuża do 31.10.2017 roku rekrutację

uczestników do projektu pn. „Aktywizacja zawodowa mieszkańców powiatu lęborskiego” dofinansowany

z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Pomorskiego na lata 2014-2020

Celem projektu jest: poprawa jakości działań na rzecz aktywizacji zawodowej (zwiększenie

zatrudnienia osób pozostających bez pracy) przez wdrażanie kompleksowych rozwiązań w zakresie
aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy, skierowanych wyłącznie do osób znajdujących
sie w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy i stworzonych indywidualnie dla każdego uczestnika
wsparcia na podstawie indywidualnej diagnozy.

ZASADY UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

Grupę docelową Projektu na terenie Gminy Miasto Lębork stanowić będą 15 osoby nieaktywne zawodowo
w wieku aktywności zawodowej (ale mające więcej niż 30 lat), będące klientami MOPS Lęborku
(nie zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy), mające miejsce zamieszkania w rozumieniu
Kodeksu cywilnego na terenie województwa pomorskiego.

Preferowane do wsparcia w ramach projektu będą osoby należące do co najmniej jednej z poniższych grup:

a) osoby w wieku 50 lat i więcej 

b) kobiety

c) osoby z niepełnosprawnościami

d) osoby długotrwale bezrobotne

e) osoby o niskich kwalifikacjach

2. Uczestnikami projektu będą osoby, które jednocześnie:

a) nie korzystają z tej samej co w niniejszym projekcie formy wsparcia w ramach innych projektów
współfinansowanych przez EFS,

b)pozytywnie przeszły proces rekrutacji,

c) podpisały deklarację dobrowolnego udziału w projekcie,

d) wypełniły kwestionariusze rekrutacyjne uczestnictwa w projekcie,

e) wyraziły zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

Formularze zgłoszeniowe przyjmowane są w MOPS w Lęborku w pokoju 215 przy ul. Wyszyńskiego 3 w Lęborku,
od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 14.00

alt

alt

Aktywizacja zawodowa mieszkańców powiatu lęborskiego

Podstawowe informacje o projekcie

Partner Wiodący: Powiat Lęborski (realizatorami w imieniu Powiatu będą: Starostwo Powiatowe

 w Lęborku we współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy w Lęborku oraz Powiatowym Centrum

Edukacyjnym – Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych w Lęborku).

Partnerzy:

 1. Gmina Miasto Lębork (realizator: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lęborku),
 2. Gmina Miasto Łeba (realizator: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łebie),
 3. Gmina Nowa Wieś Lęborska (realizator: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowej
  Wsi Lęborskiej),
 4. Gmina Wicko (realizator: Ośrodek Pomocy Społecznej w Wicku),
 5. Gmina Cewice (realizator: Ośrodek Pomocy Społecznej w Cewicach).

Wartość projektu: 1 092 053,40 zł, w tym kwota dofinansowania ze środków Unii Europejskiej: 1.037.450,73 zł.

Okres realizacji: wrzesień 2016 r. – październik 2018 r.

Uczestnicy projektu osoby w wieku co najmniej 30 lat, bezrobotne zarejestrowane
w Powiatowym Urzędzie Pracy lub nieaktywni zawodowo klienci Ośrodka Pomocy
Społecznej (nie zarejestrowani w Powiatowym Urzędzie Pracy) należący do co
najmniej
jednej z poniższych grup:

- w wieku 50 lat i więcej i/lub,

- kobietą i/lub,

- z niepełnosprawnościami i/lub,

- długotrwale bezrobotną i/lub,

- o niskich kwalifikacjach.


Rekrutacja prowadzona jest przez ww. ośrodki pomocy społecznej oraz
Powiatowy Urząd Pracy.

Komplety dokumentów zgłoszeniowych oraz dokładniejsze informacje na
temat projektu uzyskać można w każdej z tych instytucji.

Działania:

Aktywizacja zawodowa łącznie 80 osób niezarejestrowanych
w PUP jako bezrobotne realizowana przez Ośrodki Pomocy Społecznej:

Identyfikacja potrzeb uczestnika projektu (pogłębiona analiza umiejętności,
predyspozycji i problemów zawodowych uczestników):

1 Rekrutacja uczestników (2 razy: raz w 2016r., raz w 2017 r.);

2 Diagnozowanie potrzeb szkoleniowych i możliwości doskonalenia
zawodowego oraz opracowanie dla każdego uczestnika projektu
Indywidualnego Planu Działania (IPD) we współpracy z doradcą
zawodowym i psychologiem.

Aktywizacja zawodowa 10 osób zarejestrowanych jako bezrobotne

realizowana przez Powiatowy Urząd Pracy w Lęborku:

1.Identyfikacja potrzeb uczestników (m.in. opracowanie/zmodyfikowanie IPD
oraz indywidualne porady doradcy zawodowego i pośrednika pracy).

2. Staże dla 5 osób bezrobotnych (4K,1M): 5 uczestników/ uczestniczek zdobędzie
doświadczenie zawodowe, umiejętności praktyczne pożądane przez pracodawców
na lokalnym rynku pracy poprzez odbycie stażu (od 3 do 6 miesięcy u pracodawców
lokalnego rynku pracy). Osoby bezrobotne za okres odbywania stażu otrzymają
stypendia w wysokości 120% zasiłku miesięczne oraz będą mogły ubiegać się o zwrot
kosztów przejazdu. Ze środków projektu sfinansowane zostaną również badania
lekarskie przed skierowaniem na staż.

3. Szkolenia indywidualne dla 5 mężczyzn: 5 uczestników (3M w 2017 r. oraz 2M w 2018 r.)
nabędzie, podniesie lub uzupełni swoje kwalifikacje zawodowe poprzez udział w szkoleniu
indywidualnym zgodnie z zapotrzebowaniem zarówno osób bezrobotnych jak i pracodawców
lokalnego rynku pracy na odpowiednie umiejętności i kwalifikacje. Osoby bezrobotne za
okres odbywania szkolenia otrzymają stypendium w wysokości 120% zasiłku przy 150h
szkolenia w miesiącu oraz będą mogły ubiegać się o zwrot kosztów przejazdu.
Ze środków projektu sfinansowane zostaną badania lekarskie przed skierowaniem na
szkolenie.

Aktywizacja zawodowa osób niezarejestrowanych jako bezrobotne
realizowana przez Starostwo Powiatowe w Lęborku:

1.Identyfikacja potrzeb uczestnika projektu:

· Poradnictwo zawodowe: indywidualne i grupowe;

· Pośrednictwo pracy;

· Warsztaty z zakresu technik aktywnego poszukiwania pracy oraz nabywania
kompetencji kluczowych.

2.Podniesienie, uzupełnienie lub zmiana kwalifikacji zawodowych przez organizację
kursów i szkoleń dla 20 osób (za udział w kursach i szkoleniach wypłacone zostanie
stypendium szkoleniowe, refundacja kosztów opieki nad dziećmi oraz zwrot kosztów
dojazdów).

3.Zdobycie doświadczenia poprzez staże (3-12 m-cy dla 50 uczestników).
Uczestnikom wypłacone zostanie stypendium stażowe, refundacja kosztów opieki
nad dziećmi oraz zwrot kosztów dojazdów.

Aktywizacja zawodowa osób niezarejestrowanych jako bezrobotne
realizowana przez PCE-ZSP
w Lęborku:
Podniesienie, uzupełnienie lub zmiana kwalifikacji zawodowych przez organizację
kursów i szkoleń

altalt

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lęborku jednym z partnerów projektu pn. „Aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców powiatu lęborskiego”
Zarząd Województwa Pomorskiego zatwierdził do dofinansowania projekt konkursowy DEFSz Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt ten jest jednym z przedsięwzięć realizowanych w ramach Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Lęborka.

Projekt realizowany będzie przez Partnerstwo:

 1. 1.1.Powiat Lęborski (Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lęborku, Starostwo Powiatowe w Lęborku, Powiatowe Centrum Edukacyjne – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Lęborku)
 2. 2.2.Miasto Lębork (Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lęborku)
 3. 3.3.Miasto Łeba (Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łebie)
 4. 4.4.Gmina Cewice (Ośrodek Pomocy Społecznej w Cewicach)
 5. 5.5.Gmina Nowa Wieś Lęborska (Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Lęborskiej)
 6. 6.6.Gmina Wicko (Ośrodek Pomocy Społecznej w Wicku)
 7. 7.7.Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym „Jesteśmy Razem” w Lęborku  (Warsztaty Terapii Zajęciowej).

Planowany okres realizacji projektu: kwiecień 2016 – październik 2018 r.

Projekt skierowany jest do 152 mieszkańców powiatu nieaktywnych zawodowo, niezarejestrowanych w PUP, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym korzystających z pomocy społecznej, w tym osób z niepełnosprawnością, klientów instytucji integracji społecznej powiatu lęborskiego.

Celem jest poprawa jakości działań na rzecz aktywizacji zawodowej i społecznej klientów instytucji integracji społecznej poprzez wdrażanie kompleksowych programów aktywizacji społeczno-zawodowej skierowanych do osób, rodzin, środowisk i lokalnych społeczności,
w oparciu o ścieżkę reintegracji stworzoną indywidualnie dla każdego uczestnika wsparcia, oraz poprzez dostęp do usług rehabilitacji zawodowej, w ramach WTZ w ramach partnerskiej współpracy z instytucjami rynku pracy, pracodawcami, organizacjami pozarządowymi.

W ramach projektu instytucje pomocy społecznej (PCPR, OPS/MOPS/GOPS) prowadzić będą aktywizację społeczną swoich mieszkańców, którzy następnie będą aktywizowani zawodowo przez Starostwo oraz PCE ZSP. Stowarzyszenie Jesteśmy Razem będzie prowadziło aktywizację swoich podopiecznych.

Aktywizacja społeczna – organizowana przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lęborku, Miejskie Ośrodki Pomocy Społecznej w Lęborku i Łebie, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Lęborskiej oraz Ośrodki Pomocy Społecznej w Cewicach i Wicku to m.in.:

 • Poradnictwo psychologiczne
 • Poradnictwo prawne i obywatelskie
 • Skierowanie i sfinansowanie zajęć związanych z uzupełnieniem wykształcenia
 • Koszty opieki nad dzieckiem lub osobą zależną
 • Koszty przejazdów na zajęcia
 • Wizyty u pracodawców
 • Warsztaty kształtujące umiejętności osobiste
 • Integracja społeczna uczestników - np. wyjazdy do kina, wioski tematycznej, teatru, rajd, piknik itp.

Liczba miejsc aktywizacji społecznej u danego Partnera: 

 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lęborku – 32 osoby
 • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lęborku – 36 osób
 • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łebie – 20 osób
 • Ośrodek Pomocy Społecznej w Cewicach – 12 osób
 • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Lęborskiej – 12 osób
 • Ośrodek Pomocy Społecznej w Wicku – 30 osób
 • Stowarzyszenie Jesteśmy Razem (WTZ) – 10 osób

Aktywizacja zawodowa- organizowana przez Starostwo Powiatowe w Lęborku dla ww. uczestników projektu, po aktywizacji społecznej:

 • Doradztwo zawodowe, aktywizacja zawodowa, trener pracy, pośrednictwo pracy
 • Broker edukacyjny
 • Współpraca z pracodawcami
 • Kursy / szkolenia specjalistyczne zgodnie ze ścieżką reintegracji, których nie może przeprowadzić PCE ZSP – 28 osób
 • Staże / zajęcia reintegracji zawodowej u pracodawców – 93 osoby
 • Koszty dojazdów uczestników projektu na szkolenia i staże
 • Stypendium szkoleniowe i stażowe
 • Badania lekarskie przed skierowaniem na szkolenie / stażÂ 

Aktywizacja zawodow -uczestników projektu organizowana przez Powiatowe Centrum Edukacyjne – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Lęborku (PCE-ZSP) dla ww. uczestników projektu, po aktywizacji społecznej:
Kursy, szkolenia - zgodnie z indywidualną ścieżką reintegracji – 55 osób
Odzież ochronna i materiały szkoleniowe dla uczestników kursów zawodowyc
Koszty dojazdów uczestników projektu na szkolenia


alt

PROJEKT PN. „AKTYWIZACJA SPOŁECZNO-ZAWODOWA MIESZKAŃCÓW POWIATU LĘBORSKIEGO”.

Rekrutacja uczestników do projektu pn. „Aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców powiatu lęborskiego”.


Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lęborku będąc jednym z partnerów projektu pn. „Aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców powiatu lęborskiego” ogłasza rekrutację do udziału w projekcie
w ramach poddziałania 6.1.2 Aktywizacja Społeczno-Zawodowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (RPO WP 2014-2020)
Zaproszenie do udziału w rekrutacji kierowane jest:

 • do klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lęborku zagrożonych wykluczeniem społecznym, nieaktywnych zawodowo, niezarejestrowanych w PUP, w szczególności do osób:
 • niepełnosprawnych
 • mających problemy opiekuńczo – wychowawcze

Udział w projekcie jest bezpłatny.
Koszty jego organizacji są dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Rekrutacja:
1. Rekrutacja prowadzona jest w biurze projektu w Lęborku przy ul. Wyszyńskiego 3, pok. 215
2. Osoba zainteresowana udziałem w projekcie i spełniająca ww. kryteria rekrutacji może zgłosić się
-do pracowników socjalnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lęborku, ul. Wyszyskiego 3
w godz. od 7:00 do 10:00
4. Nabór zgłoszeń prowadzony jest do odwołania rekrutacji.
5. Kwestionariusz zgłoszeniowy dostępny jest u pracowników socjalnych pod adresem wskazanym w pkt. 1.
7. W przypadku, gdy liczba osób chętnych do udziału w projekcie przekroczy liczbę miejsc
utworzona zostanie lista rezerwowa.

Okres realizacji projektu:

kwiecień 2016 rok – październik 2018 rok


Cel projektu:

Poprawa jakości działań na rzecz aktywizacji zawodowej i społecznej klientów instytucji integracji społecznej poprzez wdrażanie kompleksowych programów aktywizacji społeczno-zawodowej skierowanych do osób, rodzin, środowisk i lokalnych społeczności, w oparciu o ścieżkę reintegracji stworzoną indywidualnie dla każdego uczestnika wsparcia

Działania realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lęborku:

•poradnictwo psychologiczne (zajęcia grupowe)
•warsztaty wychowawcze dla rodziców
•warsztaty prozdrowotne
•indywidualne poradnictwo prawne
•wsparcie pracownika socjalnego
•opieka nad dziećmi, w przypadku udziału w warsztatach, szkoleniach, kursach

Uczestnicy projektu będą mogli skorzystać również we wsparcia realizowanego przez Partnera Wiodącego:

Aktywizacja zawodowa - organizowana przez Starostwo Powiatowe w Lęborku dla ww. uczestników projektu, po aktywizacji społecznej:
•Doradztwo zawodowe, aktywizacja zawodowa, trener pracy, pośrednictwo pracy
•Broker edukacyjny
•Współpraca z pracodawcami
•Kursy / szkolenia specjalistyczne zgodnie ze ścieżką reintegracji, których nie może
•przeprowadzić PCE ZSP
•Staże / zajęcia reintegracji zawodowej u pracodawców
•Koszty dojazdów uczestników projektu na szkolenia i staże
•Stypendium szkoleniowe i stażowe
•Badania lekarskie przed skierowaniem na szkolenie / staż

Aktywizacja zawodowa - uczestników projektu organizowana przez Powiatowe Centrum Edukacyjne – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Lęborku (PCE-ZSP) dla ww. uczestników projektu, po aktywizacji społecznej:
• Kursy, szkolenia - zgodnie z indywidualną ścieżką reintegracji – 55 osób
•Odzież ochronna i materiały szkoleniowe dla uczestników kursów zawodowych
• Koszty dojazdów uczestników projektu na szkolenia

Naszą witrynę przegląda teraz 71 gości 
Lipiec 2018
Pn Wt Śr Cz Pt So N

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31